Redakcja i Rada Naukowa

W skład redakcji i rady naukowej wchodzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego, a także badacze z Niemiec, Szwajcarii i Rosji.

Zakres obowiązków redakcji

Zespół redakcyjny odpowiada za organizację procesu wydawniczego: ocenę zgłoszonego artykułu, przekazanie tekstu do recenzji zewnętrznych, redakcję językową i techniczną artykułów oraz przygotowanie całego numeru, również od strony graficznej, oraz zamieszczenie materiałów online. Redakcja ustala zasady i przebieg procesu wydawniczego, dba o ich przestrzeganie, przekazuje odpowiednie informacje autorom, recenzentom i wydawnictwu oraz stoi na straży przestrzegania zasad etyki publikacyjnej (zob. Etyka publikacji).

Komitet redakcyjny

 • Aleksandra Błasińska, ORCID: 0000-0001-7038-4175, Instytut Badań Literackich PAN (Polska)
 • Agnieszka Bąbel (sekretarz redakcji), ORCID: 0000-0002-1821-9399, Instytut Badań Literackich PAN (Polska)
 • Agata Grabowska-Kuniczuk (zastępca redaktora naczelnego), ORCID: 0000-0003-3462-7314, Instytut Badań Literackich PAN (Polska)
 • Michał Kuziak, ORCID: 0000-0002-7926-5268, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Marek Pąkciński (redaktor naczelny), ORCID: 0000-0001-9033-5899, Instytut Badań Literackich PAN (Polska)
 • Zofia Rejman, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Katarzyna Sałkiewicz, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Barbara Wolska, ORCID: 0000-0001-8565-2099, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • Katarzyna Stanny, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska) – projekt graficzny
 • Anastazja Wiekszyna, Instytut Polski w Moskwie (Rosja)

oraz

 • Kamil Dźwinel (Toruń, Polska) – redakcja językowa tekstów polskich
 • Michał Wysocki (Warszawa, Polska) – skład i łamanie, projekt, wykonanie i prowadzenie strony www
 • Maria Helena Bryś (Leeds, Wielka Brytania) – redakcja językowa tekstów angielskich

Zakres obowiązków Rady Naukowej

Rada Naukowa dba o poziom merytoryczny pisma oraz zgodność treści numerów z zakresem tematyki periodyku, podejmuje wstępną decyzję o zakwalifikowaniu do druku nadesłanych artykułów oraz ich przekazaniu do recenzji zewnętrznych, a także o odrzuceniu tekstów, które nie spełniają wymogów formalnych lub merytorycznych (zob. Etyka publikacji).

Rada naukowa

vignette