echoed by php Barbara Wolska – Napis

Barbara Wolska

Filolog polski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor naczelny „Napisu” (od 2011).

Zainteresowania naukowo-badawcze: literatura okolicznościowa, okazjonalno-towarzyska (w tym erotyczna i obsceniczna) i użytkowa drugiej połowy XVIII wieku (poezja polityczna czasów konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru Polski); spuścizna przedstawiciela wielu nurtów literatury stosowanej Adama Naruszewicza; edytorstwo naukowe tekstów literackich; gatunki czasopiśmiennictwa i dramatopisarstwa.

Członkostwo w organizacjach

Od 1996 jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Udział w grantach naukowych

Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Łódzkiego.

ŻYCIORYS NAUKOWY

 • 2019/2020 – profesor emerytowany w Zakładzie Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki (seminarium doktorskie, seminarium magisterskie; krytyka tekstu staropolskiego, podstawy edytorstwa na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych”);
 • 2017-2019 – profesor emerytowany w Pracowni Edytorstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki (seminarium doktorskie, seminarium magisterskie; krytyka tekstu staropolskiego, podstawy edytorstwa);
 • 2007-2017 – kierownik Katedry Edytorstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • od 2007 – profesor zwyczajny w Zakładzie Edytorstwa Katedry Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski, od połowy roku – w Katedrze Edytorstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • 2003 – tytuł profesora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa;
 • 2003–2017 kierownik Studiów Podyplomowych „Edytorstwo tekstów literackich” (obecnie „Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych”), Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • od 2000 – uczestnictwo w pracach i projektach naukowych Ośrodka Krytyki Tekstu i Edytorstwa Naukowego, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (obecnie Zespół Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych);
 • 1999-2006 – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 1999-2007 – kierownik Zakładu Edytorstwa w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • 1996-2006 – profesor w Katedrze Literaturoznawstwa Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (obecnie Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna);
 • od 1996 – członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym;
 • 1996 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;
 • 1993-1995 – kierownik powstałej na kierunku Filologia Polska, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, pierwszej w kraju specjalizacji edytorskiej na studiach polonistycznych (jako Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki);
 • 1979-1999 – adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • 1979 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • od 1974 – systematyczne uczestnictwo w zebraniach naukowych Pracowni Historii Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN we Wrocławiu i w Warszawie, (później tylko w Warszawie): wygłaszanie referatów, udział w konferencjach, projektach naukowych i publikacjach Pracowni;
 • 1972-1979 – starszy asystent w Zakładzie Literatury Nowożytnej Instytutu Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • 1970-1972 – asystent w Zakładzie Literatury Nowożytnej Instytutu Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • 1970 – tytuł magistra filologii polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki.

WYKAZ PUBLIKACJI

Książki autorskie

 1. Mniej znane reakcje poetyckie na kasatę zakonu jezuitów, Łódź 1995, ss. 60;
 2. W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji Adama Naruszewicza, Łódź 1995, ss. 283;
 3. Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, „Studia z Okresu Oświecenia”, t. XIX, Wrocław 1982, ss. 290.

Monografie źródłowe – edycje krytyczne opatrzone wstępem

 1. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. IV, wyd. B. Wolska, A. Masłowska-Nowak, seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, (t. 13), Warszawa 2015, ss. 532, grant NPRH (zob. Realizowane projekty naukowe);
 2. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. Adam Stanisław Naruszewicz, edycja tekstów B. Wolska, redakcja naukowa B. Wolska, B. Mazurkowa, Warszawa 2014, ss. 160;
 3. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. III, wyd. B. Wolska, seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” (t. 11), Warszawa 2012, ss. 518;
 4. Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór tekstów i opracowanie B. Wolska, B. Mazurek, T. Chachulski, Warszawa 2011, ss. 320;
 5. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. II, wyd. B. Wolska, seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” (t. 9), Warszawa 2009, ss. 362;
 6. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. I, wyd. B. Wolska, seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” (t. 4), Warszawa 2005, ss. 366;
 7. A. Naruszewicz, Satyry, wstęp i oprac. B. Wolska, seria „Biblioteka Polska”, Kraków 2002, ss. 185;
 8. Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, oprac. B. Wolska, seria „Poezja Polityczna Sejmów Doby Oświecenia”, Warszawa 2001, ss. 396.

Udział w edycjach krytycznych (wstęp, oprac. tekstów)

 1. Wstęp i opracowanie tekstów (wspólnie z M. Czapnik), w: J. Drozdowski, Literat z biedy, Umizgi dla przysługi, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 9), Łódź 2018, ss. 267;
 2. Opracowanie tekstów (wspólnie z M. Kowalską), w: W. Bogusławski, Pustelnik na wyspie Formentera, wstęp M. Kowalska, opracowanie tekstu M. Kowalska i B. Wolska, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 8), Łódź 2017, ss. 146;
 3. Opracowanie tekstów (wspólnie z E. Lewandowską), w: W. Bogusławski, Izkahar, król Guaxary, wstęp E. Lewandowska, opracowanie tekstu E. Lewandowska i B. Wolska, red. naukowa A. Petlak, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 7), Łódź 2016, ss. 144;
 4. Opracowanie tekstów (wspólnie z L. Purgał), w: W. Bogusławski, Saul, wstęp L. Purgał, opracowanie tekstu L. Purgał i B. Wolska, red. naukowa B. Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 6), Łódź 2015, ss. 142, wyd. 2., przejrzane i poprawione, Łódź 2016;
 5. Opracowanie tekstów (wspólnie z A. Mateusiak i A. Petlak), w: Bajki na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór, wstęp A. Petlak, oprac. tekstów A. Mateusiak, A. Petlak, B. Wolska, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ” (t. 5), Łódź 2011, ss. 161;
 6. Opracowanie tekstów (wspólnie z M. Szymor-Rólczak, w: F. Zabłocki, Wybór poezji, wstęp M. Szymor-Rólczak, oprac. tekstów M. Szymor-Rólczak, B. Wolska, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ” (t. 4), Łódź 2010;
 7. Opracowanie tekstów (wspólnie z M. Pawlatą i A. Strożek), w: F.D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska), seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ” (t. 3), Łódź 2009, ss. 133;
 8. Opracowanie wydawnicze trzech utworów w zbiorze: Literatura konfederacji barskiej, t. 3: Wiersze, pod red. J. Maciejewskiego oraz A. Bąbel, A. Grabowskiej-Kuniczuk i J. Wójcickiego, Warszawa 2008, s. 54-70;
 9. A. Naruszewicz, Sielanki, wstęp. B. Wolska, oprac. tekstów studenci filologii polskiej Wydz. Filolog. UŁ, uczestnicy specjalizacji edytorskiej, pod kierunkiem B. Wolskiej i A. Petlak, seria: „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filolog. UŁ” (t. 2), Łódź 2007, ss. 161;
 10. A. Naruszewicz, Wiersze, wstęp B. Wolska, oprac. tekstów studenci filologii polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, uczestnicy specjalizacji edytorskiej pod kier. i przy współudziale B. Wolskiej, Łódź 2001, ss. 151 (8 tekstów oprac. B. Wolska, 11 tekstów studenci).

Artykuły naukowe

 1. Przypisy do utworów z drugiej połowy XVIII w. jako problem edytorski. Wybrane zagadnienia, w: Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej, pod red. B. Mazurkowej, Katowice 2019, s. 53-95.
 2. Artykuł wstępny: Między sztuką a rzemiosłem. „Napis”: początki, dzieje, aktualności, „Napis” 2019, seria XXV: Pamiątka, hołd, laudacja w literaturze i kulturze, s. 3-16;
 3. Artykuł wstępny: Łamanie pieczęci. List jako szczególny gatunek literacki, „Napis” 2017, seria XXIII: List jako szczególny gatunek literacki, s. 3-17;
 4. Stąpając po śladach przeszłości: „Przypomnienie dawnej miłości”, w: Czytanie Karpińskiego, pod red. B. Mazurkowej i T. Chachulskiego, seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia” (t. 5, [cz.] 2), Warszawa 2017, s. 77-100; grant NPRH (zob. Realizowane projekty naukowe);
 5. Wspomnienie, w: Zbigniew Goliński. Portret badacza, seria „Z lat dawnych Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk” (t. 4), Warszawa 2016, s. 245-256;
 6. Okolicznościowa pochwała władcy i jej polityczne konteksty: „Na dzień siódmy września, to jest rocznicę elekcji”, w: Czytanie Trembeckiego, pod red. J. Snopka i W. Kaliszewskiego, seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia” (t. 2), Warszawa 2016, s. 43-73, grant NPRH (zob. Realizowane projekty naukowe);
 7. Przyjacielska intencja i pochlebcza skaza: „Do Ignacego Witosławskiego, oboźnego polnego koronnego. O złym używaniu poetyki”, w: Czytanie Naruszewicza, pod red. B. Wolskiej, T. Kostkiewiczowej i B. Mazurkowej, seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia” (t. 3, cz. 1), Warszawa 2015, s. 405-444, (grant NPRH, zob. Realizowane projekty naukowe);
 8. Wstęp, „Napis” 2015, seria XXI: Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji. Samoograniczenie i autocenzura w kulturze, s. 3-11;
 9. Utwory erotyczne i obsceniczne Adama Naruszewicza – inspiracje, metaforyka, słownictwo, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica”, zeszyt specjalny: Tradycja i inwencja w literaturach słowiańskich, red. A. Warda, Łódź 2015, s. 117-135;
 10. Wstęp (współautorstwo z A. Bąbel i M. Pąkcińskim), w: „Napis” 2014, seria XX: W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, s. 3-9;
 11. Widziany z oddalenia kraj ojczysty. Oda Jana Chrzciciela Albertrandiego „O miłości ojczyzny”, „Napis” 2014, seria XX: W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, s. 221-242;
 12. Artykuł wstępny: Co dziś komu po rodzinie? (współautorstwo z M. Pąkcińskim), „Napis” 2013, seria XIX: Album rodzinny z traumą w tle, s. 3-11;
 13. Horacy okolicznościowy i użytkowy, „Napis” 2013, seria XIX: Album rodzinny z traumą w tle, s. 420-429;
 14. Poezja pochwalna i panegiryczna Adama Naruszewicza. Pochwały osobistości publicznych i osób prywatnych, w: Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej, pod red. M. Sulejewicz-Nowickiej i Z. Gruszki, wstęp M. Wichowa, Łódź 2013, s. 165-205;
 15. Adama Naruszewicza przekłady nowożytnej poezji europejskiej, „Wiek Oświecenia” 2013, t. 29: Przekład, s. 179-242;
 16. Mity, literatura i historia starożytnej Grecji i Rzymu w twórczości poetyckiej Adama Stanisława Naruszewicza, w: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, red. T. Chachulski, Warszawa 2012, s. 491-571, grant NPRH (zob. Realizowane projekty naukowe);
 17. Artykuł wstępny: Tabu i wstyd w literaturze i kulturze (współautorstwo z M. Pąkcińskim), „Napis” 2012, seria XVIII: Tabu i wstyd, s. 3-8;
 18. Bez winy i wstydu. Seksualność w polskiej poezji obscenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia, „Napis” 2012, seria XVIII: Tabu i wstyd, s. 59-88;
 19. Poezja pochwalna i panegiryczna Adama Naruszewicza. Pochwały władcy, w: „Byle w ludziach światło było…” Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznice jego śmierci, pod red. G. Zająca, seria „Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy” (t. 10), Kraków 2012, s. 359-376;
 20. Artykuł wstępny: Jawne i ukryte w literaturze i kulturze (współautorstwo z M. Pąkcińskim), „Napis” 2011, seria XVII: Jawne i ukryte w literaturze i kulturze, s. 3-7;
 21. Tom trzeci „Poezji zebranych” Adama Naruszewicza – uwagi edytora, „Wiek Oświecenia” 2011, t. 27: Edytorstwo źródeł osiemnastowiecznych, s. 47-71;
 22. Skarga porzuconej kobiety. „Pasterka” („Siedząc Halina nad brzegiem Wisły…”), w: Czytanie Kniaźnina, pod red. B. Mazurkowej, T. Chachulskiego, Warszawa 2010, s. 29-46;
 23. Naruszewicz Adam SJ. bp., [hasło w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, s. 763-766;
 24. Poematy obsceniczne przypisywane Naruszewiczowi jako adaptacje wzorów obcych, w: „Literaturoznawstwo” 2007, nr 1 (1), pod red. R. Jagodzińskiej, s. 39-70;
 25. Związki twórczości Stanisława Staszica z sentymentalizmem, w: Literatura. Historia. Dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, pod red. A. Grześkowiak-Krwawicz i T. Chachulskiego, Warszawa 2006, s. 319-330;
 26. Odmienne stany świadomości w poezji Ewy Lipskiej, w: „Nic nie jest pewne”. O twórczości Ewy Lipskiej, pod red. A. Morawca i B. Wolskiej, Łódź 2005, s. 49-84;
 27. Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama NaruszewiczaWiersze podarunkowe i bukiety, „Prace Polonistyczne” 2004, seria LIX: Tobie – teraz. W kręgu literackich ofiarowań, s. 123-174;
 28. „Czym jest ta wojna? Mordem i pożogą. Nie z naszego powodu”. „Trismus” Stanisława Grochowiaka – literacki dokument świadomości hitlerowskiej oraz mechanizmów działania nazizmu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi”, seria I: Nauki Filologiczne, z. 2 (40): Literaturoznawstwo, pod red. R. Jagodzińskiej i A. Morawca, Łódź 2003, s. 49-80;
 29. „Hymn do Słońca” Adama Naruszewicza, w: Czytanie Naruszewicza. Interpretacje, pod red. T. Chachulskiego, Wrocław 2000, s. 11-27;
 30. Pan i pies – król i poeta. O „wierszach w materiach politycznych” Stanisława Trembeckiego z lat 1773-1798, „Napis” 2000, seria VI, s. 89-117;
 31. Cykle pamfletów wierszowanych w okolicznościowej literaturze politycznej polskiego Oświecenia, w: Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18.-20. März 1997, Frankfurt 2000, s. 596-609;
 32. Wątki historyczne w poezji Adama Naruszewicza, „Wiek Oświecenia”, t. 13: W dwusetną rocznicę śmierci A. Naruszewicza, Warszawa 1998, s. 69-83;
 33. Echa konfederacji barskiej w poezji politycznej czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego, „Napis” 1997, seria III, s. 83-99;
 34. Die Zyklen von Pamphleten in der politischen Gelegenheitsliteratur der polnischen Aufklärung (Cykle pamfletów w okolicznościowej literaturze politycznej polskiego Oświecenia), w: Internationale Slavistische Konferenz „Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen” Magdeburg, 18. – 20. März 1997. Thesenband, Magdeburg 1997, s. 47-58;
 35. Bóg w poezji Adama Naruszewicza, w: Motywy religijne w literaturze polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Lublin 1995, s. 93-116;
 36. Motyw „przodków poczciwych” w poezji Adama Naruszewicza, „Opuscula Polonica et Russica”, t. 2, pod red. E. Małek i J. Wawrzyńczyka, Toruń 1994, s. 30-44;
 37. „Muza Ukryta pod Znakiem Herbu Syrokomli” Kajetana Kościałkowskiego, „Prace Polonistyczne” 1989, seria XLV, s. 19-38;
 38. Poeta żywiołów (II). Żywioł ognia w poezji Naruszewicza, „Prace Polonistyczne” 1987, seria XLIII, s. 77-127;
 39. Poeta żywiołów. Kosmologiczne obrazy w poezji Naruszewicza (I), „Prace Polonistyczne”, 1986, seria XLII, s. 21-47;
 40. Reminiscencje antyczne na w poezji Kajetana Kościałkowskiego łamach „Muzy Ukrytej pod Znakiem Herbu Syrokomli”, „Prace Polonistyczne” 1985, seria XLI, s. 169-190;
 41. Ethos rycerski zagrożony. Rzeczywistość pokoju i wojny w poezji Naruszewicza, „Prace Polonistyczne” 1984, seria XL, s. 287-334;
 42. Z poezji prokrólewskiej czasów sejmu delegacyjnego. Sprawa „królobójców”, „Prace Polonistyczne” 1983, seria XXXIX, s. 33-53;
 43. Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. Wyniki kasaty w świetle tej poezji, „Prace Polonistyczne” 1982, seria XXXVIII, s. 5-32;
 44. Wierszowane pamflety polityczne na przywódców sejmu rozbiorowego (1773-1775), „Miscellanea z doby Oświecenia”, 6, Wrocław 1981, „Archiwum Literackie”, t. 25, s. 69-106;
 45. Pierwszy rozbiór w nieznanych wierszach politycznych z lat 1772-1775, „Prace Polonistyczne” 1980, seria XXXVI, s. 253-265;
 46. Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. W kręgu obiadów czwartkowych: Rzewuski, Naruszewicz, Trembecki o kasacie, „Prace Polonistyczne” 1979, seria XXXV, s. 53-79;
 47. Wokół Sołtyka. Trzy utwory polityczne z czasów konfederacji barskiejMiscellanea z okresu Oświecenia, 5, Wrocław 1978, „Archiwum Literackie”, t. 22, s. 19-52;
 48. Poezja polityczna pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego. Historyczne tło i początki. Cz. I: Historiograficzne aspekty tej poezji, „Prace Polonistyczne” 1978, seria XXXIV, s. 21-80;
 49. Tomasz Ujazdowski, wydawca „Tandeciarza”, „Prace Polonistyczne”1975, seria XXXI, s. 175-203;
 50. O „Kulturze Łodzi”. Z problematyki społeczno-kulturalnej pisma, „Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, seria I, z. 104, s. 55-66 (wspólnie z R. Kanarkiem);
 51. Niewydane wiersze polityczne z czasów ostatniego bezkrólewia i Sejmu Czteroletniego, „Prace Polonistyczne” 1971, seria XXVII, s. 281-293 (pod nazwiskiem Kaniecka).

Recenzje opublikowane w czasopismach naukowych

 1. O życiu publicznym i prywatnym oświeconych, [rec.] B. Mazurkowa, Z potrzeby chwili i ku pamięci… Studia o poezji i prozie oświecenia, Warszawa 2019, „Rozprawy Literackie”, t. 92, w: „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 1, s. 21-29.
 2. [rec.]: D. Kowalewska, Magia i astrologia w Oświeceniu, Toruń 2008, w: „Ruch Literacki” 2009, z. 4, s. 422-425;
 3. [rec.]: Voltaire, Eklezjasta treściwie. Cztery przekłady polskie z doby Oświecenia, oprac. J. Wójcicki, Kraków-Warszawa 2008, w: „Literaturoznawstwo” 2009, nr 1 (3) pod red. A. Morawca, s. 251-255;
 4. [rec.]: Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, oprac. K. Maksimowicz, Gdańsk 2008, w: „Wiek Oświecenia” 2009, t. 25: Wokół Księstwa Warszawskiego, s. 138-144;
 5. [rec.]: Literatura konfederacji barskiej, t. 3: Wiersze, t. 4: Silva rerum, pod red. J. Maciejewskiego oraz A. Bąbel, A. Grabowskiej-Kuniczuk i J. Wójcickiego, Warszawa 2008, w: „Wiek Oświecenia” 2009, t. 25: Wokół Księstwa Warszawskiego, s. 109-116;
 6. [rec.]: Literatura konfederacji barskiej, t. 1: Dramaty, t. 2: Dialogi, pod red. J. Maciejewskiego, Warszawa 2005, w: „Wiek Oświecenia” 2008, t. 24: Wojciech Bogusławski – w 250 rocznicę urodzin, s. 105-113;
 7. [rec.]: A. Norkowska, Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej (1764–1795), Kraków-Warszawa 2006, w: „Wiek Oświecenia” 2007, t. 23, s. 361-368;
 8. [rec.]: Pisarze polskiego Oświecenia, t. 1, pod. red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Warszawa 1992, w: „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 3, s. 209-219;
 9. [rec.]: „Monitor”. Wybór, oprac. i wstęp E. Aleksandrowska, Wrocław 1976, BN I 226, w: „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 3, s. 349-361.

Redakcja naukowa

Redakcja naukowa 16 pozycji, głównie edycji krytycznych oraz monografii (w tym 9 wspólnie z innymi badaczami – zob. Monografie źródłowe i Udział w edycjach krytycznych)

 1. Redakcja naukowa tomu: „Taczka occiarza” W. Bogusławskiego, oprac. i wstępem opatrzyła A. Kozyra, seria „Literaturoznawstwo. Edycje krytyczne”, Łódź 2020, ss. 154;
 2. Redakcja naukowa tomu: Obraz elit w wierszach opublikowanych na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem, wstęp i oprac. tekstów M. Pawlata, Łódź 2016, ss. 164;
 3. Redakcja naukowa tomu (wspólnie z A. Petlak): W. Bogusławski, Izkahar, król Guaxary, wstęp E. Lewandowska, opracowanie tekstu E. Lewandowska i B. Wolska, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 7), Łódź 2016, ss. 144;
 4. Redakcja naukowa tomu: Tryptyk piastowski Juliana Ursyna Niemcewicza: „Kazimierz Wielki”, „Jadwiga, królowa polska”, „Piast”, oprac. i wstępem opatrzyła A. Mateusiak, seria „Literaturoznawstwo. Edycje krytyczne”, Łódź 2015, ss. 511;
 5. Redakcja naukowa tomu: M. Komornicka, Baśnie. Psalmodie, oprac. i opatrzyła wstępem K. Turkowska, Łódź 2013, ss. 144;
 6. Redakcja naukowa tomu: J.U. Niemcewicz, Piast. Tragedia opera, z autografu odczytała, opatrzyła komentarzem i wstępem A. Mateusiak, Łódź 2012, ss. 98;
 7. Redakcja naukowa tomu: Czartoryscy. Wiersze poświęcone rodowi Czartoryskich na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem, wstęp i oprac. tekstów M. Pawlata, Łódź 2011, ss. 204.

Realizowane projekty naukowe

W ramach Badań Własnych Uniwersytetu Łódzkiego – wieloletni kierownik projektów zespołowych, których efektem jest obecnie 9 tomów serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (10. tom w druku: F. Oraczewski, Pieniacz).

Udział w grantach ministerialnych w ramach krajowych postępowań konkursowych

 • „«Biblioteka Pisarzy Staropolskich», «Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia» – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej” (2012-2014); kierownik grantu: Tomasz Chachulski, dr hab. prof. nadzw. (Instytut Badań Literackich PAN oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie); Barbara Wolska, prof. dr hab., wykonawca dwóch edycji: A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 4 oraz t. 5; projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja nr 11H 12 0114 81;
 • Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2012-2017); kierownik grantu: Bożena Mazurek, dr hab. (Uniwersytet Śląski); Barbara Wolska, prof. dr hab. kierownik Zespołu: Czytanie Naruszewicza (2014-2015); wykonawca we wszystkich czterech Zespołach; projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł 1.1; decyzja nr 0091/NPRH2/H11/81/2012;
 • Problemy edycji poezji oświeceniowej (2010-2011); kierownik grantu: Bożena Mazurek, dr hab. (UŚ); Barbara Wolska, prof. dr hab. (wraz z Bożeną Mazurek, dr hab. UŚ oraz z Tomaszem Chachulskim dr hab., prof. nadzw. IBL PAN i UKSW) wykonawca tematu: Imieninowe bukiety i wieńce poetów z drugiej połowy XVIII wieku; projekt badawczy w ramach Konkursu Rektora UŚ, współfinansowany przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie;
 • Antyk oświeconych (2009-2012); kierownik grantu: Tomasz Chachulski, dr hab. prof. nadzw. (IBL PAN oraz UKSW); Barbara Wolska, prof. dr hab., wykonawca tematu: Mity, literatura i historia starożytnej Grecji i Rzymu w twórczości poetyckiej Naruszewicza; projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N N103 156537.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

 • 2017 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczno-wychowawcze, I stopnia;
 • 2012 – Nagroda zespołowa J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, III stopnia za książkę: Bajki na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór, wstęp A. Petlak, oprac. tekstów A. Mateusiak, A. Petlak, B. Wolska, Łódź 2011;
 • 2010 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, I stopnia za książkę: A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 2, wyd. B. Wolska, Warszawa 2009;
 • 2010 – Medal Złoty „Za długoletnią służbę”;
 • 2009 – Nagroda zespołowa J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, III stopnia, za książkę: F.D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska), Łódź 2009;
 • 2008 – Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 • 2006 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, I stopnia, za książkę A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 1, wyd. B. Wolska, Warszawa 2005;
 • 2002 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, I stopnia, za książkę Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, oprac. B. Wolska, Warszawa 2001;
 • 1996 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, II stopnia, za dwie książki: W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji Adama Naruszewicza, Łódź 1995 oraz Mniej znane reakcje poetyckie na kasatę zakonu jezuitów, Łódź 1995;
 • 1993 – Medal „Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce”;
 • 1983 – Nagroda indywidualna Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, II stopnia, za książkę Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, Wrocław 1982.

vignette