Logo 'Napisu'

„Napis” VII (2001)

Bellona, Klio, Kamena… Literatura wobec wojen

Tom stanowi księgę pokonferencyjną na podstawie materiałów sesji Bellona, Klio, Kamena… Literatura wobec wojen, która odbyła się z udziałem ponad trzydziestu referentów: historyków i literaturoznawców z różnych ośrodków naukowych kraju. Zaprezentowana została szeroka panorama zjawisk zarówno w literaturze powszechnej, jak i polskiej od średniowiecza po czasy najnowsze. Współautorzy tomu opisują dzieła pisarzy wybitnych różnych epok, takich jak Maciej Kazimierz Sarbiewski, Samuel ze Skrzypny Twardowski, Wespazjan Kochowski, Franciszek Salezy Jezierski, Cyprian Godebski, Józef Ignacy Kraszewski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Lew Tołstoj, Stefan Żeromski, Jarosław Iwaszkiewicz, Zofia Kossak. Omawiają też teksty spisywane przez autorów-amatorów, przede wszystkim tworzone na bieżąco diariusze zdarzeń militarnych oraz pisane z dystansu czasowego wspomnienia. Interesującymi przejawami odbicia wydarzeń militarnych w twórczości anonimowej są (przytaczane w tomie w całości lub w obszernych fragmentach) ludowe pieśni bałkańskie z okresu wojen tureckich czy żydowskie elegie komemoracyjne dla ofiar pogromów. W tomie znajdują się artykuły dotyczące oprócz poezji okolicznościowej także wybranych zagadnień z dziedziny piśmiennictwa prawnego, fachowej literatury wojskowej, historiografii i publicystyki. Seria przynosi także edycję diariusza z czasów pierwszej Dymitriady, mowy wygłoszonej z okazji rocznicy wiktorii wiedeńskiej oraz list otwarty z kręgu Wielkiej Emigracji.