„Napis” VII (2001)

Bellona, Klio, Kamena… Literatura wobec wojen

Tom stanowi księgę pokonferencyjną na podstawie materiałów sesji Bellona, Klio, Kamena… Literatura wobec wojen, która odbyła się z udziałem ponad trzydziestu referentów: historyków i literaturoznawców z różnych ośrodków naukowych kraju. Zaprezentowana została szeroka panorama zjawisk zarówno w literaturze powszechnej, jak i polskiej od średniowiecza po czasy najnowsze. Współautorzy tomu opisują dzieła pisarzy wybitnych różnych epok, takich jak Maciej Kazimierz Sarbiewski, Samuel ze Skrzypny Twardowski, Wespazjan Kochowski, Franciszek Salezy Jezierski, Cyprian Godebski, Józef Ignacy Kraszewski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Lew Tołstoj, Stefan Żeromski, Jarosław Iwaszkiewicz, Zofia Kossak. Omawiają też teksty spisywane przez autorów-amatorów, przede wszystkim tworzone na bieżąco diariusze zdarzeń militarnych oraz pisane z dystansu czasowego wspomnienia. Interesującymi przejawami odbicia wydarzeń militarnych w twórczości anonimowej są (przytaczane w tomie w całości lub w obszernych fragmentach) ludowe pieśni bałkańskie z okresu wojen tureckich czy żydowskie elegie komemoracyjne dla ofiar pogromów. W tomie znajdują się artykuły dotyczące oprócz poezji okolicznościowej także wybranych zagadnień z dziedziny piśmiennictwa prawnego, fachowej literatury wojskowej, historiografii i publicystyki. Seria przynosi także edycję diariusza z czasów pierwszej Dymitriady, mowy wygłoszonej z okazji rocznicy wiktorii wiedeńskiej oraz list otwarty z kręgu Wielkiej Emigracji.

Bellona, Klio, Kamena… Literatura wobec wojen (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

Wojna z niewiernymi w opinii chrześcijańskiego Zachodu

Artykuł (PDF)

Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza

Artykuł (PDF)

Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku

Artykuł (PDF)

Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym XVI wieku

Artykuł (PDF)

Pochówki i pamięć poległych (XIV-XVII w.)

Artykuł (PDF)

Wizerunek rycerza i obrońcy ojczyzny w twórczości Jana Jurkowskiego

Artykuł (PDF)

Stanisław Borsza: Cara moskiewskiego wyprawa naonczas do Moskwy z panem wojewodą sendomirskim i z inszym rycerstwem Anno Domini 1604 (opr. Janusz Byliński)

Artykuł (PDF)

Szlak bojowy i wizerunek wojsk Jana Piotra Sapiehy w świetle pamiętników z czasów wojny moskiewskiej a rzeczywistość historyczna

Artykuł (PDF)

Mała „Iliada” – „Nemezis kraju północnego” Jakuba Duszy Podhoreckiego

Artykuł (PDF)

Wojna polsko-rosyjska (1609-1618) w staroruskiej literaturze historycznej

Artykuł (PDF)

Mars w wieku miodowym. Retoryka wojny w odach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Artykuł (PDF)

Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego

Artykuł (PDF)

Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie

Artykuł (PDF)

Stosunki wojska ze społeczeństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku w świetle poezji okolicznościowej

Artykuł (PDF)

Między „Wojną domową” a „Wojną chocimską” – poemat Samuela Leszczyńskiego o bitwie cudnowskiej

Artykuł (PDF)

Sarmackie widzenie świata. O stylu poezji Wespazjana Kochowskiego

Artykuł (PDF)

Elegie żydowskie upamiętniające wydarzenia połowy XVII wieku

Artykuł (PDF)

Wojny tureckie XIV-XVII wieku w pieśniach narodowości Europy południo-wowschodniej i środkowej

Artykuł (PDF)

Pamiętnikarstwo wojskowe czasów Jana III Sobieskiego (1674-1696). Próba bilansu

Artykuł (PDF)

Rzeczpospolita czasów saskich w pamiętniku Krzysztofa Zawiszy – świat wojen, żywiołów, niepokojów

Artykuł (PDF)

Jędrzej Kitowicz a konfederacja barska

Artykuł (PDF)

Wojna w twórczości Franciszka Salezego Jezierskiego (zagadnienia wybrane)

Artykuł (PDF)

Franciszek Salezy Jezierski: Mowa przy obchodzeniu pamiątki stu lat zwycięstwa pod Wiedniem Jana III miana w Lublinie (opr. Bronisław Treger)

Artykuł (PDF)

Historia w kalendarzach polskich XVIII i początku XIX wieku. Literackie formy popularyzacji wiedzy o przeszłości

Artykuł (PDF)

Poezja wobec wojny rosyjsko-tureckiej (1787-1792)

Artykuł (PDF)

Panegiryczne i antyrewolucyjne niemieckie dramaty mieszczańskie XIX wieku

Artykuł (PDF)

„Gdzie się dwóch światów stykają drogi…”. Problem wojny i postępu dziejowego w poglądach Cypriana Godebskiego

Artykuł (PDF)

Dwaj przeciwnicy ideowi: Ludwik Nabielak i Maurycy Mochnacki

Artykuł (PDF)

Ludwik Nabielak do Maurycego Mochnackiego z powodu pism auxerskich (opr. Zofia Wójcicka)

Artykuł (PDF)

Wojsko w twórczości Lwa Tołstoja z lat 1830-1864

Artykuł (PDF)

Gruzy i ruiny w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego

Artykuł (PDF)

Irracjonalność polskiej irredenty a terapia wspomnieniowa – „Omyłka” Bolesława Prusa

Artykuł (PDF)

Mazowieckie „pogranicze w ogniu” w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza

Artykuł (PDF)

Polska w okolicznościowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny światowej

Artykuł (PDF)

Militaria w kreacji świata przedstawionego powieści Stefana Żeromskiego. Pisarz wobec nowych środków walki

Artykuł (PDF)

Poezja stanu wojennego jako tekst kultury

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Piotr Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja, Kraków 2001 (Jacek Głażewski)

Recenzja (PDF)

Renata Ryba, „Książę Wiśniowiecki Janusz” Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku, Katowice 2000 (Piotr Borek)

Recenzja (PDF)

Na pograniczu kategorii genologicznych (Artur Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000 – Katarzyna Wąsala)

Recenzja (PDF)

„Obywatele kraju znającego wagę i cenę wolności” piszą wiersze o węgierskim październiku (Agnieszka Dębska)

Recenzja (PDF)

vignette