„Napis” XIV (2008)

Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska

Serię zatytułowaną Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska poświęcono istocie i funkcjonowaniu różnych odmian komizmu i śmiechu w kulturze, koncentrując się na takich zjawiskach jak satyra, groteska, karykatura czy parodia – zarówno w społeczeństwie współczesnym, jak i w społecznościach dawnych.

Zamieszczono tu teksty o charakterze interdyscyplinarnym zarówno z dziedziny literatury wysokiej, jak i popularnej czy folkloru, a także z obszaru pogranicznych gatunków literackich. Przedmiotem analizy osadzonych w kontekście historycznym i społecznym strategii komunikacyjnych stały się również przekazy historyczne i dokumentalne (pamiętniki, wspomnienia, prasa). Stanowiły one świadectwo konkretnych sytuacji komicznych i funkcji spełnianych w danej kulturze.

Różnorodność wykorzystywanego materiału i usytuowanie problematyki na pograniczu różnych humanistycznych dyscyplin badawczych (historia literatury polskiej i powszechnej, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia literatury i kultury) pozwala na pełniejsze poznanie i zrozumienie tego ważnego aspektu ludzkich zachowań społecznych.

Wstęp (Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk)

Artykuł (PDF)

Świat frantów i sowizdrzałów w wybranych utworach literatury dawnej

Artykuł (PDF)

Rzeczywistość „realna” czy absurdalna? Ethos rycerski plebejusza i Żyda w dramacie sowizdrzalskim

Artykuł (PDF)

„Minucje nowe sowizrzałowe” Maurycjusza Trztyprztyckiego – staropolski kalendarz w krzywym zwierciadle satyry

Artykuł (PDF)

Echo polityczne i obyczajowe jako narzędzie przedstawiania świata w krzywym zwierciadle satyry i karykatury. Strategie konwersacyjne

Artykuł (PDF)

„Chleba naszego powszedniego zbawiłeś nas za panowania swego…” – o parodiach tekstów religijnych w literaturze XVII i XVIII stulecia

Artykuł (PDF)

O nikczemności żartów i śmiechu świeckiego, czyli płacz Heraklita i śmiech Demokryta chrześcijańskiego w piśmiennictwie ascetyczno-medytacyjnym doby potrydenckiej w Polsce

Artykuł (PDF)

Wśród oracji komicznych XVII wieku

Artykuł (PDF)

Od żartu do anegdoty. Komiczne aspekty pamiętników wojennych XVII wieku

Artykuł (PDF)

O funkcjach humoru w pamiętnikach Jakuba Łosia i Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego

Artykuł (PDF)

Piękne panny, grzeczne wdowy i herbowne baby – postaci kobiece w „Poczcie herbów” oraz „Odjemku od Herbów szlacheckich” Wacława Potockiego

Artykuł (PDF)

Wenera w krzywym zwierciadle. O powinowactwach satyry, ironii i erotyki w literaturze wieków dawnych

Artykuł (PDF)

Tragizm komiczny. O niektórych aspektach techniki dramatycznej w utworach Piotra Krasuskiego „Daniel” i „Alzyra”

Artykuł (PDF)

Ostrze w pierś „polskiej” zdrady. Satyra i karykatura w służbie groźby w poemacie “The Apostate Prince, or Satyr against the King of Poland” Richarda Burridge’a (1700)

Artykuł (PDF)

Karykatura – groteska – ironia – humor w literaturze czasów saskich: Jan Stanisław Jabłonowski i Karol Mikołaj Juniewicz

Artykuł (PDF)

Satyra a proroctwo w wierszach elekcyjnych ostatniego bezkrólewia. Uwagi o intertekstualności

Artykuł (PDF)

„Niech zdrów czyta, ale wesoło…” – dydaktyczna funkcja komizmu w wybranych satyrach Gracjana Piotrowskiego

Artykuł (PDF)

Wpływ pierwiastka komicznego na kształtowanie opinii publicznej w utworach poetyckich czasu konfederacji targowickiej

Artykuł (PDF)

Znaczenie czarnego humoru w wierszach nagrobkowych z czasów powstania kościuszkowskiego

Artykuł (PDF)

Satyryczne funkcje rekwizytów magicznych

Artykuł (PDF)

Karykaturalny obraz prześladowców narodu polskiego w niepublikowanej powieści Juliana Ursyna Niemcewicza „Władysław Bojomir”

Artykuł (PDF)

Oswajanie grozy. O humorze „Nie-bajek” Henryka Rzewuskiego

Artykuł (PDF)

Pozytywistyczny poemat humorystyczny

Artykuł (PDF)

Język maski. O funkcjach ironii w tomie „Chwile” Elizy Orzeszkowej

Artykuł (PDF)

Literaci i prasa warszawska pod pręgierzem satyry Gustawa Daniłowskiego

Artykuł (PDF)

Micińskiego teatr dziwów. Groteska w „Nocy rabinowej”, „Termopilach polskich” i „Królewnie Orlicy”

Artykuł (PDF)

Ironiczny „skok stylu”: Miciński i Witkacy pomiędzy wzniosłością a groteską

Artykuł (PDF)

Śmiech angielski po polsku. Problemy humoru w przekładach Charlesa Dickensa

Artykuł (PDF)

Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku (na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego)

Artykuł (PDF)

Żart i autoironia w wybranych polskich wspomnieniach z dziewiętnastego wieku

Artykuł (PDF)

Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komiksu polskiego. Kilka uwag o „Pierwszej brygadzie” i „Romantyzmie”

Artykuł (PDF)

Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka

Artykuł (PDF)

Groteskowa wizja państwa w „Kompleksie polskim” Tadeusza Konwickiego

Artykuł (PDF)

„Krasnoludki rosną w lesie”. Żywioł groteski i mowy dziecięcej w prozie poetyckiej Zbigniewa Herberta

Artykuł (PDF)

Właściwości ludyczne opowiadań i bajek terapeutycznych (na wybranych przykładach)

Artykuł (PDF)

„Amerykanin, Rusek i Polak…” Kawał polityczny w PRL-u w kontekście międzynarodowym

Artykuł (PDF)

Wielka awantura, czy o „monidło”? Jana Himilsbacha semiotyka groteski i dyskurs humanistyczny

Artykuł (PDF)

„Pora umierać”… z takim poczuciem humoru. O śmiechu w filmie i sitcomach

Artykuł (PDF)

O zabawianiu

Artykuł (PDF)

Posłowie

Artykuł (PDF)

vignette