„Napis” V (1999)

Seria obejmuje rozważania nad dziejami powszechnymi, widzianymi z jednostkowej, egzystencjalnej perspektywy w literaturze dokumentu osobistego: autobiografii i pamiętnika. Omawiani pisarze należą głównie do szlachty i reprezentują postawy typowe, lecz przy tym zmieniające się na różnych etapach historii Są wśród nich: sarmacki rycerz i gospodarz z przełomu XVI i XVII wieku; dwaj konfederaci barscy; polscy żołnierze korpusu francuskiego na San Domingo; Polak w wojsku rosyjskim z początku wieku XIX; działacz patriotyczny z okresu powstania listopadowego; emigrant polistopadowy we Francji i Stanach Zjednoczonych. Autorami omawianej poezji politycznej i publicystyki są też: duchowny pijarski; drobnoszlachecki współpracownik Kuźnicy Kołłątajowskiej; mieszczanin. Przekrojowy charakter mają omówienia kazań okresu Księstwa Warszawskiego, XIX-wiecznego gatunku literackiego: szkicu fizjologicznego, pozytywistycznego poradnictwa gospodarstwa domowego, a także poezji stanu wojennego. Osobne artykuły poświęcono Benedyktowi Chmielowskiemu i Adamowi Mickiewiczowi jako autorowi listów. W serii zamieszczono wydane z rękopisów i rzadkich druków materiały literackie, w tym wystąpienia trybunalskie Franciszka Salezego Jezierskiego i fragment pamiętnika dziadka Elizy Orzeszkowej.

Wstęp (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

O desakralizacji językowej (na przykładzie tekstów z okresu baroku)

Artykuł (PDF)

Święci Pańscy w XVII-wiecznym ewangelickim kalendarzu z „Agendy Gdańskiej”

Artykuł (PDF)

„Ethica albo Zwierciadło żywota Krzysztofa Pieniążka” – autobiografia parenetyczna z początku XVII wieku

Artykuł (PDF)

Ksiądz Benedykt Chmielowski jako uczony barokowy

Artykuł (PDF)

Felicjan Wykowski (1728-1784) – zapomniany poeta z wileńskiego środowiska pijarów litewskich

Artykuł (PDF)

Franciszek Salezy Jezierski: Dwa wystąpienia trybunalskie (opr. Bronisław Treger)

Artykuł (PDF)

Kaznodzieja i prześmiewca. Uwagi o niektórych zagadnieniach twórczości i życia Franciszka Salezego Jezierskiego

Artykuł (PDF)

Publicystyczna dyskusja wokół „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego” Stanisława Staszica

Artykuł (PDF)

Tragizm historii a utwory pisane po francusku przez Polaków o Polakach na San Domingo

Artykuł (PDF)

Bóg wojny i suplika Sarmaty. Franciszek Ignacy Narocki przed Napoleonem

Artykuł (PDF)

Obraz śmierci w kazaniach z czasów Księstwa Warszawskiego

Artykuł (PDF)

Jan Mieczkowski, sybirak-konfederata – czyli u początków romantycznej recepcji Baru

Artykuł (PDF)

Wincenty Kamieński: Itinerarium (opr. Iwona Wiśniewska)

Artykuł (PDF)

Polak w rosyjskim mundurze. Próba komentarza do itinerarium Wincentego Kamieńskiego

Artykuł (PDF)

Korespondencja Adama Mickiewicza ze Stefanem Garczyńskim

Artykuł (PDF)

„Wstań i chodź…”. Z nieznanego pamiętnika wojewody Ostrowskiego

Artykuł (PDF)

Julian Juźwikiewicz: Polacy w Ameryce, czyli pamiętnik piętnastomiesięcznego pobytu (opr. Zofia Wójcicka)

Artykuł (PDF)

O amerykańskich wspomnieniach Juliana Juźwikiewicza

Artykuł (PDF)

Szkic fizjologiczny jako gatunek mowy

Artykuł (PDF)

„Gospodyni doskonała” – pozytywizm stosowany

Artykuł (PDF)

Rzeczywistość przedstawiona w poezji stanu wojennego

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. I: 1788-1789, opr. Krystyna Maksimowicz, Warszawa 1998 (Wojciech Kaliszewski)

Recenzja (PDF)

Literatura jako element całości kulturowej (Janusz Maciejewski, Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1998 – Danuta Dąbrowska)

Recenzja (PDF)

Sarajewo opłakane (Agnieszka Dębska)

Recenzja (PDF)

Dobrochna Dabert, Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego, Poznań 1998; Danuta Dąbrowska, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990, Szczecin 1998 (Agnieszka Dębska)

Recenzja (PDF)

Andrzej i Remigiusz Pettyn, Wielka księga anegdot, Bielsko-Biała 1998 (Agata Grabowska)

Recenzja (PDF)

Marta Karasińska, Między baśnią a podwórkiem. Gry literackie w polskim dramacie dla dzieci, Poznań 1998; Alicja Baluch, Czyta, nie czyta…(o dziecku literackim), Kraków 1998 (Agnieszka Paja)

Recenzja (PDF)

vignette