„Napis” IX (2003)

Pożegnania, pamiętania…

Podtytuł tomu brzmi: Pożegnania, pamiętania… i obrazuje główny temat serii: piśmiennictwo okolicznościowe poświęcone czci dla zmarłych i pamięci o nich, zarówno w formach literackich (wspomnienia, pamiętniki, sylwetki), jak i użytkowych (nekrologi, kazania, mowy pogrzebowe). Obok tekstów żałobnych i komemoratywnych, obejmujących okres od XVII po XX wiek, w serii zamieszczono również blok tekstów, które w formie referatów były wygłoszone na konferencji Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej zorganizowanej w Supraślu (28-30 października 2002 r.). Wśród zebranych w tomie artykułów znajdują się też prace poświęcone kulturze staropolskiej, w tym dwa dotyczące dawnej literatury kobiecej.

ROZPRAWY, MATERIAŁY

Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych

Artykuł (PDF)

Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku – wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki

Artykuł (PDF)

Utwory funeralne ku czci księcia Janusza Wiśniowieckiego (Czarliński, Giżycki, Fatowicz). U genezy eposu biograficznego Samuela Twardowskiego

Artykuł (PDF)

Rękopiśmienne „Kantyczki po polsku” z XVII wieku – problemy proweniencji i autorstwa

Artykuł (PDF)

Klęska awanturnicy w „Mowie ostatniej…” Jana Gawińskiego. Historia a tradycja literacka

Artykuł (PDF)

Jan Chryzostom Pasek i jego badacze – dwie sztuki postaciowania

Artykuł (PDF)

Ks. Benedykt Chmielowski – „wielki lingwista”, biegły znawca i obrońca łaciny (w świetle „Nowych Aten”)

Artykuł (PDF)

„Popielec” Urbana Szostowicza – nieznany utwór nieznanego autora

Artykuł (PDF)

Stanisław Kostka Potocki i mowa ku czci poległych w roku 1809

Artykuł (PDF)

Bardowie rezydenci. Fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej I połowy XIX wieku

Artykuł (PDF)

Świat wspomnień Ewy Felińskiej z Wendorffów

Artykuł (PDF)

Od Pyjasa do Popiełuszki. Obraz „męczennika politycznego” w poezji

Artykuł (PDF)

Intelektualny i emocjonalny charakter działań pisarskich w koncepcji Jana Rymarkiewicza

Artykuł (PDF)

Hiperbola w reklamie i panegiryku

Artykuł (PDF)

Listy w sprawach osobistych na łamach prasy

Artykuł (PDF)

Warsztaty twórczego pisania jako zadanie retoryczne

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Historie nie tylko tragiczne… (Katarzyna Wąsala)

Recenzja (PDF)

Wojciech J. Podgórski, Poeci na tułaczce. W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947, Warszawa 2002 (Irena Łossowska)

Recenzja (PDF)

vignette