“Inscription” IX (2003)

Farewells, bearing in minds…

The sub-title of the volume is Farewells, Rememberings…, introducing the main topic of the series: that is, occasional texts devoted to honouring the departed and their memory, both literary (memoirs, diaries, sketches), and practical (obituaries, sermons, funeral speeches). Alongside funerary and commemorative texts, spanning the seventeenth to the twentieth century, the volume also includes a series of texts previously presented during the Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej [Theatre of enunciation. Forms and transformations of practical rhetoric] conference, which took place in Supraśl (28-30 October 2002). The edition also contains articles dedicated to Old Polish culture, including two on women’s literature.

ROZPRAWY, MATERIAŁY

Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych

Artykuł (PDF)

Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku – wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki

Artykuł (PDF)

Utwory funeralne ku czci księcia Janusza Wiśniowieckiego (Czarliński, Giżycki, Fatowicz). U genezy eposu biograficznego Samuela Twardowskiego

Artykuł (PDF)

Rękopiśmienne „Kantyczki po polsku” z XVII wieku – problemy proweniencji i autorstwa

Artykuł (PDF)

Klęska awanturnicy w „Mowie ostatniej…” Jana Gawińskiego. Historia a tradycja literacka

Artykuł (PDF)

Jan Chryzostom Pasek i jego badacze – dwie sztuki postaciowania

Artykuł (PDF)

Ks. Benedykt Chmielowski – „wielki lingwista”, biegły znawca i obrońca łaciny (w świetle „Nowych Aten”)

Artykuł (PDF)

„Popielec” Urbana Szostowicza – nieznany utwór nieznanego autora

Artykuł (PDF)

Stanisław Kostka Potocki i mowa ku czci poległych w roku 1809

Artykuł (PDF)

Bardowie rezydenci. Fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej I połowy XIX wieku

Artykuł (PDF)

Świat wspomnień Ewy Felińskiej z Wendorffów

Artykuł (PDF)

Od Pyjasa do Popiełuszki. Obraz „męczennika politycznego” w poezji

Artykuł (PDF)

Intelektualny i emocjonalny charakter działań pisarskich w koncepcji Jana Rymarkiewicza

Artykuł (PDF)

Hiperbola w reklamie i panegiryku

Artykuł (PDF)

Listy w sprawach osobistych na łamach prasy

Artykuł (PDF)

Warsztaty twórczego pisania jako zadanie retoryczne

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Historie nie tylko tragiczne… (Katarzyna Wąsala)

Recenzja (PDF)

Wojciech J. Podgórski, Poeci na tułaczce. W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947, Warszawa 2002 (Irena Łossowska)

Recenzja (PDF)

vignette