Logo 'Napisu'

„Napis” XIX (2013)

Album rodzinny z traumą w tle

XIX numer rocznika „Napis” (2013), zatytułowany Album rodzinny z traumą w tle poświęcony jest relacji między sferą osobistą ludzkich doświadczeń, koncentrującą się wokół rodziny, a dziedziną szeroko rozumianych przeżyć wspólnotowych, z którą zwykło się kojarzyć historię i historyczność polską i wielokulturową. Byłoby to zatem doświadczenie historyczne (przede wszystkim niosące traumę, np. XIX-wieczne powstania: listopadowe i styczniowe, I i II wojna światowa lub Holocaust) wyrażane przez pryzmat specyficznych tekstów i świadectw związanych z rodziną oraz charakterystycznych dla niej, szczególnych relacji emocjonalnych: pamiętników, listów, dzienników, a także literackich narracji o rodzinie i sposobie przeżywania przez nią doświadczeń kryzysowych (w sensie historycznym) bądź wspólnej, narodowej lub społecznej traumy (rozbiory, klęski powstań narodowych, okupacja itp.).

Prezentowany numer pisma jest przedsięwzięciem ponadepokowym i interdyscyplinarnym, ponieważ biorą w nim udział badacze parający się różnymi zagadnieniami z zakresu historii i teorii literatury oraz reprezentujący inne dyscypliny: historycy, historycy kultury, fotograficy (wśród nich studenci Akademii Sztuk Pięknych). Ci ostatni wzięli udział w konkursie pt. Album rodzinny z traumą w tle, zorganizowanym we współpracy z Redakcją „Napisu” przez Pracownię Fotografii oraz Pracownię Projektowania Intermedialnego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Poza główną częścią tematyczną (Rozprawy i materiały) poprzedzoną wstępem pt. Co dziś komu po rodzinie?, kolorową wkładką, prezentującą prace studentów ASP (Varia) rocznik zawiera również dział Pasje i potyczki edytorskie i tekstologiczne oraz Recenzje.

Wstęp. Co dziś komu po rodzinie? (Barbara Wolska, Marek Pąkciński)

Artykuł (PDF)

I. ROZPRAWY I MATERIAŁY

Zgodnie z zasadą decorum. Przyczynek do wyjaśnienia wątków metapoetyckich w „Trenach” Jana Kochanowskiego

Artykuł (PDF) Show abstract

Matrony i kawalerowie służący Ojczyźnie – portrety członków Radziwiłłowskiej familii z przemilczeniem w tle

Artykuł (PDF) Show abstract

Pani Roland i trauma Rewolucji

Artykuł (PDF) Show abstract

Ojciec ze skazą… w literaturze i kulturze XIX wieku (przypadek Zygmunta Krasińskiego)

Artykuł (PDF) Show abstract

Retoryka codziennej traumy („Dombey i syn” Charlesa Dickensa)

Artykuł (PDF) Show abstract

Rodzinne oswajanie traumy. Anegdota, humor, bagatelizowanie jako strategie opowiadania o walce i zesłaniu we wspomnieniach o powstaniu 1863 r.

Artykuł (PDF)

Pokuta bez rozgrzeszenia. Samobójstwo i jego skutki w powieści drugiej połowy XIX wieku

Artykuł (PDF) Show abstract

Bilans uczestnictwa. Rodzina w powieściach Stanisława Brzozowskiego

Artykuł (PDF) Show abstract

Literackie i rodzinne tajemnice z Wielką Wojną w tle. O „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego

Artykuł (PDF) Show abstract

„Aby ta ofiara nie poszła na marne” – Stanisława Witkiewicza przesłanie do syna

Artykuł (PDF) Show abstract

Trauma wojenna jako inspiracja powieści Aleksandra Kamińskiego

Artykuł (PDF) Show abstract

Nowoczesność: opowieść o rodzinie bezimiennej

Artykuł (PDF) Show abstract

Wskrzeszanie brata. Tadeusza Różewicza historie rodzinne

Artykuł (PDF) Show abstract

Portret rodziny we wczesnych wierszach (publikowanych i niepublikowanych) Mieczysławy Buczkówny

Artykuł (PDF) Show abstract

Albumy utraconej rodzinności – o doświadczeniu środkowoeuropejskości w prozie Sándora Máraiego. Kilka przybliżeń

Artykuł (PDF) Show abstract

Getto jako narracja antysemicka

Artykuł (PDF) Show abstract

Deportacja z raju. O recepcji „Skrytek” Zofii Romanowiczowej

Artykuł (PDF) Show abstract

„Tak oto urodziłem się w Gdańsku…” („Odzyskanie” Ziem Odzyskanych w młodej polskiej prozie lat 90. XX wieku)

Artykuł (PDF) Show abstract

„Dojrzałam do niekomunistycznych butów”. Mityzacja dzieciństwa jako sposób radzenia sobie z traumą

Artykuł (PDF) Show abstract

Jak przeżyć traumę apokalipsy i odzyskać wiarę w ludzi (w grze The Last of Us)

Artykuł (PDF)

II. PASJE I POTYCZKI EDYTORSKIE I TEKSTOLOGICZNE

Źle się dzieje w państwie… polskim

Artykuł (PDF) Show abstract

Traktaty pedagogiczne Honoraty z Wiśniowskich Zapovej i Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – inspiracja czy przeróbka?

Artykuł (PDF) Show abstract

III. VARIA

Album rodzinny z traumą w tle

Artykuł (PDF)

Album rodzinny z traumą w tle – prace studentów ASP w Warszawie

Ilustracje

Komentarze autorów do fotografii

Komentarze (PDF)

IV. RECENZJE

Agnieszka Maria KOBRZYCKA, Na tropie głupoty. Charakterystyka zjawiska w literaturze polskiego oświecenia, Warszawa 2013 (Danuta Kowalewska, Stultorum plena sunt omnia. Głupców pełno wszędzie?)

Recenzja (PDF)

Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, wybór tekstu Dominique Triaire, tłum. Wawrzyniec Brzozowski, wstęp Anna Grześkowiak-Krwawicz, red. M. Dębowski, Warszawa 2013 (Agata Roćko, Powtórne świata polskiego tworzenie” przez Stanisława Augusta w świetle jego odtajnionych pamiętników)

Recenzja (PDF)

Franciszek Dionizy Kniaźnin, Po większej części przed światem nie zgasnę. Przekłady z Horacego, zebrał i opracował Jacek Wójcicki, „Biblioteka Aretuzy”, t. 5, Kraków 2011 (Barbara Wolska, Horacy okolicznościowy i użytkowy)

Recenzja (PDF)

Agnieszka Smolińska, Dyskurs oświeceniowy. Filozofia ks. Antoniego Jakuba Wiśniewskiego SchP (1718-1774), Kraków 2012 (Wojciech Kaliszewski, Między scholastyką i Oświeceniem)

Recenzja (PDF)