Barbara Wolska

Polish philologist, retired full Professor at the University of Lodz, editor-in-chief of “Napis” (“Inscription”) (since 2011).

Scientific and research interests: occasional and parlour literature (including erotic and obscene) and applied literature of the second half of the 18th century (political poetry of the Bar Confederation and the first partition of Poland); the legacy of a representative of many currents in applied literature, Adam Naruszewicz; scientific editing of literary texts; genres of journalism and playwriting.

Membership in organizations

Since 1996, she has been a member of the Lodz Scientific Society and the Polish Society for Research on the 18th Century.

Participation in scientific grants

Grants of the National Humanities Development Program of the Ministry of Science and Higher Education, University of Silesia in Katowice and University of Lodz.

SCIENTIFIC CURRICULUM VITAE

 • 2019/2020 – profesor emerytowany w Zakładzie Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki (seminarium doktorskie, seminarium magisterskie; krytyka tekstu staropolskiego, podstawy edytorstwa na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych”);
 • 2017-2019 – profesor emerytowany w Pracowni Edytorstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki (seminarium doktorskie, seminarium magisterskie; krytyka tekstu staropolskiego, podstawy edytorstwa);
 • 2007-2017 – kierownik Katedry Edytorstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • od 2007 – profesor zwyczajny w Zakładzie Edytorstwa Katedry Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski, od połowy roku – w Katedrze Edytorstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • 2003 – tytuł profesora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa;
 • 2003–2017 kierownik Studiów Podyplomowych „Edytorstwo tekstów literackich” (obecnie „Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych”), Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • od 2000 – uczestnictwo w pracach i projektach naukowych Ośrodka Krytyki Tekstu i Edytorstwa Naukowego, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (obecnie Zespół Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych);
 • 1999-2006 – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 1999-2007 – kierownik Zakładu Edytorstwa w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • 1996-2006 – profesor w Katedrze Literaturoznawstwa Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (obecnie Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna);
 • od 1996 – członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym;
 • 1996 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;
 • 1993-1995 – kierownik powstałej na kierunku Filologia Polska, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, pierwszej w kraju specjalizacji edytorskiej na studiach polonistycznych (jako Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki);
 • 1979-1999 – adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • 1979 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • od 1974 – systematyczne uczestnictwo w zebraniach naukowych Pracowni Historii Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN we Wrocławiu i w Warszawie, (później tylko w Warszawie): wygłaszanie referatów, udział w konferencjach, projektach naukowych i publikacjach Pracowni;
 • 1972-1979 – starszy asystent w Zakładzie Literatury Nowożytnej Instytutu Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • 1970-1972 – asystent w Zakładzie Literatury Nowożytnej Instytutu Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 • 1970 – tytuł magistra filologii polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki.

LIST OF PUBLICATIONS

Author’s books

 1. Mniej znane reakcje poetyckie na kasatę zakonu jezuitów, Łódź 1995, ss. 60;
 2. W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji Adama Naruszewicza, Łódź 1995, ss. 283;
 3. Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, „Studia z Okresu Oświecenia”, t. XIX, Wrocław 1982, ss. 290.

Source monographs – critical editions provided with an introduction

 1. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. IV, wyd. B. Wolska, A. Masłowska-Nowak, seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, (t. 13), Warszawa 2015, ss. 532, grant NPRH (zob. Realizowane projekty naukowe);
 2. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. Adam Stanisław Naruszewicz, edycja tekstów B. Wolska, redakcja naukowa B. Wolska, B. Mazurkowa, Warszawa 2014, ss. 160;
 3. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. III, wyd. B. Wolska, seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” (t. 11), Warszawa 2012, ss. 518;
 4. Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór tekstów i opracowanie B. Wolska, B. Mazurek, T. Chachulski, Warszawa 2011, ss. 320;
 5. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. II, wyd. B. Wolska, seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” (t. 9), Warszawa 2009, ss. 362;
 6. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. I, wyd. B. Wolska, seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” (t. 4), Warszawa 2005, ss. 366;
 7. A. Naruszewicz, Satyry, wstęp i oprac. B. Wolska, seria „Biblioteka Polska”, Kraków 2002, ss. 185;
 8. Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, oprac. B. Wolska, seria „Poezja Polityczna Sejmów Doby Oświecenia”, Warszawa 2001, ss. 396.

Participation in critical editions (introduction, compilation of texts)

 1. Wstęp i opracowanie tekstów (wspólnie z M. Czapnik), w: J. Drozdowski, Literat z biedy, Umizgi dla przysługi, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 9), Łódź 2018, ss. 267;
 2. Opracowanie tekstów (wspólnie z M. Kowalską), w: W. Bogusławski, Pustelnik na wyspie Formentera, wstęp M. Kowalska, opracowanie tekstu M. Kowalska i B. Wolska, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 8), Łódź 2017, ss. 146;
 3. Opracowanie tekstów (wspólnie z E. Lewandowską), w: W. Bogusławski, Izkahar, król Guaxary, wstęp E. Lewandowska, opracowanie tekstu E. Lewandowska i B. Wolska, red. naukowa A. Petlak, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 7), Łódź 2016, ss. 144;
 4. Opracowanie tekstów (wspólnie z L. Purgał), w: W. Bogusławski, Saul, wstęp L. Purgał, opracowanie tekstu L. Purgał i B. Wolska, red. naukowa B. Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 6), Łódź 2015, ss. 142, wyd. 2., przejrzane i poprawione, Łódź 2016;
 5. Opracowanie tekstów (wspólnie z A. Mateusiak i A. Petlak), w: Bajki na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór, wstęp A. Petlak, oprac. tekstów A. Mateusiak, A. Petlak, B. Wolska, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ” (t. 5), Łódź 2011, ss. 161;
 6. Opracowanie tekstów (wspólnie z M. Szymor-Rólczak, w: F. Zabłocki, Wybór poezji, wstęp M. Szymor-Rólczak, oprac. tekstów M. Szymor-Rólczak, B. Wolska, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ” (t. 4), Łódź 2010;
 7. Opracowanie tekstów (wspólnie z M. Pawlatą i A. Strożek), w: F.D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska), seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ” (t. 3), Łódź 2009, ss. 133;
 8. Opracowanie wydawnicze trzech utworów w zbiorze: Literatura konfederacji barskiej, t. 3: Wiersze, pod red. J. Maciejewskiego oraz A. Bąbel, A. Grabowskiej-Kuniczuk i J. Wójcickiego, Warszawa 2008, s. 54-70;
 9. A. Naruszewicz, Sielanki, wstęp. B. Wolska, oprac. tekstów studenci filologii polskiej Wydz. Filolog. UŁ, uczestnicy specjalizacji edytorskiej, pod kierunkiem B. Wolskiej i A. Petlak, seria: „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filolog. UŁ” (t. 2), Łódź 2007, ss. 161;
 10. A. Naruszewicz, Wiersze, wstęp B. Wolska, oprac. tekstów studenci filologii polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, uczestnicy specjalizacji edytorskiej pod kier. i przy współudziale B. Wolskiej, Łódź 2001, ss. 151 (8 tekstów oprac. B. Wolska, 11 tekstów studenci).

Scientific articles

 1. Przypisy do utworów z drugiej połowy XVIII w. jako problem edytorski. Wybrane zagadnienia, w: Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej, pod red. B. Mazurkowej, Katowice 2019, s. 53-95.
 2. Artykuł wstępny: Między sztuką a rzemiosłem. „Napis”: początki, dzieje, aktualności, „Napis” 2019, seria XXV: Pamiątka, hołd, laudacja w literaturze i kulturze, s. 3-16;
 3. Artykuł wstępny: Łamanie pieczęci. List jako szczególny gatunek literacki, „Napis” 2017, seria XXIII: List jako szczególny gatunek literacki, s. 3-17;
 4. Stąpając po śladach przeszłości: „Przypomnienie dawnej miłości”, w: Czytanie Karpińskiego, pod red. B. Mazurkowej i T. Chachulskiego, seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia” (t. 5, [cz.] 2), Warszawa 2017, s. 77-100; grant NPRH (zob. Realizowane projekty naukowe);
 5. Wspomnienie, w: Zbigniew Goliński. Portret badacza, seria „Z lat dawnych Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk” (t. 4), Warszawa 2016, s. 245-256;
 6. Okolicznościowa pochwała władcy i jej polityczne konteksty: „Na dzień siódmy września, to jest rocznicę elekcji”, w: Czytanie Trembeckiego, pod red. J. Snopka i W. Kaliszewskiego, seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia” (t. 2), Warszawa 2016, s. 43-73, grant NPRH (zob. Realizowane projekty naukowe);
 7. Przyjacielska intencja i pochlebcza skaza: „Do Ignacego Witosławskiego, oboźnego polnego koronnego. O złym używaniu poetyki”, w: Czytanie Naruszewicza, pod red. B. Wolskiej, T. Kostkiewiczowej i B. Mazurkowej, seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia” (t. 3, cz. 1), Warszawa 2015, s. 405-444, (grant NPRH, zob. Realizowane projekty naukowe);
 8. Wstęp, „Napis” 2015, seria XXI: Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji. Samoograniczenie i autocenzura w kulturze, s. 3-11;
 9. Utwory erotyczne i obsceniczne Adama Naruszewicza – inspiracje, metaforyka, słownictwo, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica”, zeszyt specjalny: Tradycja i inwencja w literaturach słowiańskich, red. A. Warda, Łódź 2015, s. 117-135;
 10. Wstęp (współautorstwo z A. Bąbel i M. Pąkcińskim), w: „Napis” 2014, seria XX: W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, s. 3-9;
 11. Widziany z oddalenia kraj ojczysty. Oda Jana Chrzciciela Albertrandiego „O miłości ojczyzny”, „Napis” 2014, seria XX: W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, s. 221-242;
 12. Artykuł wstępny: Co dziś komu po rodzinie? (współautorstwo z M. Pąkcińskim), „Napis” 2013, seria XIX: Album rodzinny z traumą w tle, s. 3-11;
 13. Horacy okolicznościowy i użytkowy, „Napis” 2013, seria XIX: Album rodzinny z traumą w tle, s. 420-429;
 14. Poezja pochwalna i panegiryczna Adama Naruszewicza. Pochwały osobistości publicznych i osób prywatnych, w: Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej, pod red. M. Sulejewicz-Nowickiej i Z. Gruszki, wstęp M. Wichowa, Łódź 2013, s. 165-205;
 15. Adama Naruszewicza przekłady nowożytnej poezji europejskiej, „Wiek Oświecenia” 2013, t. 29: Przekład, s. 179-242;
 16. Mity, literatura i historia starożytnej Grecji i Rzymu w twórczości poetyckiej Adama Stanisława Naruszewicza, w: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, red. T. Chachulski, Warszawa 2012, s. 491-571, grant NPRH (zob. Realizowane projekty naukowe);
 17. Artykuł wstępny: Tabu i wstyd w literaturze i kulturze (współautorstwo z M. Pąkcińskim), „Napis” 2012, seria XVIII: Tabu i wstyd, s. 3-8;
 18. Bez winy i wstydu. Seksualność w polskiej poezji obscenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia, „Napis” 2012, seria XVIII: Tabu i wstyd, s. 59-88;
 19. Poezja pochwalna i panegiryczna Adama Naruszewicza. Pochwały władcy, w: „Byle w ludziach światło było…” Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznice jego śmierci, pod red. G. Zająca, seria „Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy” (t. 10), Kraków 2012, s. 359-376;
 20. Artykuł wstępny: Jawne i ukryte w literaturze i kulturze (współautorstwo z M. Pąkcińskim), „Napis” 2011, seria XVII: Jawne i ukryte w literaturze i kulturze, s. 3-7;
 21. Tom trzeci „Poezji zebranych” Adama Naruszewicza – uwagi edytora, „Wiek Oświecenia” 2011, t. 27: Edytorstwo źródeł osiemnastowiecznych, s. 47-71;
 22. Skarga porzuconej kobiety. „Pasterka” („Siedząc Halina nad brzegiem Wisły…”), w: Czytanie Kniaźnina, pod red. B. Mazurkowej, T. Chachulskiego, Warszawa 2010, s. 29-46;
 23. Naruszewicz Adam SJ. bp., [hasło w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, s. 763-766;
 24. Poematy obsceniczne przypisywane Naruszewiczowi jako adaptacje wzorów obcych, w: „Literaturoznawstwo” 2007, nr 1 (1), pod red. R. Jagodzińskiej, s. 39-70;
 25. Związki twórczości Stanisława Staszica z sentymentalizmem, w: Literatura. Historia. Dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, pod red. A. Grześkowiak-Krwawicz i T. Chachulskiego, Warszawa 2006, s. 319-330;
 26. Odmienne stany świadomości w poezji Ewy Lipskiej, w: „Nic nie jest pewne”. O twórczości Ewy Lipskiej, pod red. A. Morawca i B. Wolskiej, Łódź 2005, s. 49-84;
 27. Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama NaruszewiczaWiersze podarunkowe i bukiety, „Prace Polonistyczne” 2004, seria LIX: Tobie – teraz. W kręgu literackich ofiarowań, s. 123-174;
 28. „Czym jest ta wojna? Mordem i pożogą. Nie z naszego powodu”. „Trismus” Stanisława Grochowiaka – literacki dokument świadomości hitlerowskiej oraz mechanizmów działania nazizmu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi”, seria I: Nauki Filologiczne, z. 2 (40): Literaturoznawstwo, pod red. R. Jagodzińskiej i A. Morawca, Łódź 2003, s. 49-80;
 29. „Hymn do Słońca” Adama Naruszewicza, w: Czytanie Naruszewicza. Interpretacje, pod red. T. Chachulskiego, Wrocław 2000, s. 11-27;
 30. Pan i pies – król i poeta. O „wierszach w materiach politycznych” Stanisława Trembeckiego z lat 1773-1798, „Napis” 2000, seria VI, s. 89-117;
 31. Cykle pamfletów wierszowanych w okolicznościowej literaturze politycznej polskiego Oświecenia, w: Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18.-20. März 1997, Frankfurt 2000, s. 596-609;
 32. Wątki historyczne w poezji Adama Naruszewicza, „Wiek Oświecenia”, t. 13: W dwusetną rocznicę śmierci A. Naruszewicza, Warszawa 1998, s. 69-83;
 33. Echa konfederacji barskiej w poezji politycznej czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego, „Napis” 1997, seria III, s. 83-99;
 34. Die Zyklen von Pamphleten in der politischen Gelegenheitsliteratur der polnischen Aufklärung (Cykle pamfletów w okolicznościowej literaturze politycznej polskiego Oświecenia), w: Internationale Slavistische Konferenz „Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen” Magdeburg, 18. – 20. März 1997. Thesenband, Magdeburg 1997, s. 47-58;
 35. Bóg w poezji Adama Naruszewicza, w: Motywy religijne w literaturze polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Lublin 1995, s. 93-116;
 36. Motyw „przodków poczciwych” w poezji Adama Naruszewicza, „Opuscula Polonica et Russica”, t. 2, pod red. E. Małek i J. Wawrzyńczyka, Toruń 1994, s. 30-44;
 37. „Muza Ukryta pod Znakiem Herbu Syrokomli” Kajetana Kościałkowskiego, „Prace Polonistyczne” 1989, seria XLV, s. 19-38;
 38. Poeta żywiołów (II). Żywioł ognia w poezji Naruszewicza, „Prace Polonistyczne” 1987, seria XLIII, s. 77-127;
 39. Poeta żywiołów. Kosmologiczne obrazy w poezji Naruszewicza (I), „Prace Polonistyczne”, 1986, seria XLII, s. 21-47;
 40. Reminiscencje antyczne na w poezji Kajetana Kościałkowskiego łamach „Muzy Ukrytej pod Znakiem Herbu Syrokomli”, „Prace Polonistyczne” 1985, seria XLI, s. 169-190;
 41. Ethos rycerski zagrożony. Rzeczywistość pokoju i wojny w poezji Naruszewicza, „Prace Polonistyczne” 1984, seria XL, s. 287-334;
 42. Z poezji prokrólewskiej czasów sejmu delegacyjnego. Sprawa „królobójców”, „Prace Polonistyczne” 1983, seria XXXIX, s. 33-53;
 43. Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. Wyniki kasaty w świetle tej poezji, „Prace Polonistyczne” 1982, seria XXXVIII, s. 5-32;
 44. Wierszowane pamflety polityczne na przywódców sejmu rozbiorowego (1773-1775), „Miscellanea z doby Oświecenia”, 6, Wrocław 1981, „Archiwum Literackie”, t. 25, s. 69-106;
 45. Pierwszy rozbiór w nieznanych wierszach politycznych z lat 1772-1775, „Prace Polonistyczne” 1980, seria XXXVI, s. 253-265;
 46. Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. W kręgu obiadów czwartkowych: Rzewuski, Naruszewicz, Trembecki o kasacie, „Prace Polonistyczne” 1979, seria XXXV, s. 53-79;
 47. Wokół Sołtyka. Trzy utwory polityczne z czasów konfederacji barskiejMiscellanea z okresu Oświecenia, 5, Wrocław 1978, „Archiwum Literackie”, t. 22, s. 19-52;
 48. Poezja polityczna pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego. Historyczne tło i początki. Cz. I: Historiograficzne aspekty tej poezji, „Prace Polonistyczne” 1978, seria XXXIV, s. 21-80;
 49. Tomasz Ujazdowski, wydawca „Tandeciarza”, „Prace Polonistyczne”1975, seria XXXI, s. 175-203;
 50. O „Kulturze Łodzi”. Z problematyki społeczno-kulturalnej pisma, „Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, seria I, z. 104, s. 55-66 (wspólnie z R. Kanarkiem);
 51. Niewydane wiersze polityczne z czasów ostatniego bezkrólewia i Sejmu Czteroletniego, „Prace Polonistyczne” 1971, seria XXVII, s. 281-293 (pod nazwiskiem Kaniecka).

Reviews published in scientific journals

 1. O życiu publicznym i prywatnym oświeconych, [rec.] B. Mazurkowa, Z potrzeby chwili i ku pamięci… Studia o poezji i prozie oświecenia, Warszawa 2019, „Rozprawy Literackie”, t. 92, w: „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 1, s. 21-29.
 2. [rec.]: D. Kowalewska, Magia i astrologia w Oświeceniu, Toruń 2008, w: „Ruch Literacki” 2009, z. 4, s. 422-425;
 3. [rec.]: Voltaire, Eklezjasta treściwie. Cztery przekłady polskie z doby Oświecenia, oprac. J. Wójcicki, Kraków-Warszawa 2008, w: „Literaturoznawstwo” 2009, nr 1 (3) pod red. A. Morawca, s. 251-255;
 4. [rec.]: Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, oprac. K. Maksimowicz, Gdańsk 2008, w: „Wiek Oświecenia” 2009, t. 25: Wokół Księstwa Warszawskiego, s. 138-144;
 5. [rec.]: Literatura konfederacji barskiej, t. 3: Wiersze, t. 4: Silva rerum, pod red. J. Maciejewskiego oraz A. Bąbel, A. Grabowskiej-Kuniczuk i J. Wójcickiego, Warszawa 2008, w: „Wiek Oświecenia” 2009, t. 25: Wokół Księstwa Warszawskiego, s. 109-116;
 6. [rec.]: Literatura konfederacji barskiej, t. 1: Dramaty, t. 2: Dialogi, pod red. J. Maciejewskiego, Warszawa 2005, w: „Wiek Oświecenia” 2008, t. 24: Wojciech Bogusławski – w 250 rocznicę urodzin, s. 105-113;
 7. [rec.]: A. Norkowska, Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej (1764–1795), Kraków-Warszawa 2006, w: „Wiek Oświecenia” 2007, t. 23, s. 361-368;
 8. [rec.]: Pisarze polskiego Oświecenia, t. 1, pod. red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Warszawa 1992, w: „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 3, s. 209-219;
 9. [rec.]: „Monitor”. Wybór, oprac. i wstęp E. Aleksandrowska, Wrocław 1976, BN I 226, w: „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 3, s. 349-361.

Scientific edition

Scientific edition of sixteen items, mainly critical editions and monographs (including nine together with other researchers – see Source Monographs and Participation in Critical Editions).

 1. Redakcja naukowa tomu: „Taczka occiarza” W. Bogusławskiego, oprac. i wstępem opatrzyła A. Kozyra, seria „Literaturoznawstwo. Edycje krytyczne”, Łódź 2020, ss. 154;
 2. Redakcja naukowa tomu: Obraz elit w wierszach opublikowanych na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem, wstęp i oprac. tekstów M. Pawlata, Łódź 2016, ss. 164;
 3. Redakcja naukowa tomu (wspólnie z A. Petlak): W. Bogusławski, Izkahar, król Guaxary, wstęp E. Lewandowska, opracowanie tekstu E. Lewandowska i B. Wolska, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 7), Łódź 2016, ss. 144;
 4. Redakcja naukowa tomu: Tryptyk piastowski Juliana Ursyna Niemcewicza: „Kazimierz Wielki”, „Jadwiga, królowa polska”, „Piast”, oprac. i wstępem opatrzyła A. Mateusiak, seria „Literaturoznawstwo. Edycje krytyczne”, Łódź 2015, ss. 511;
 5. Redakcja naukowa tomu: M. Komornicka, Baśnie. Psalmodie, oprac. i opatrzyła wstępem K. Turkowska, Łódź 2013, ss. 144;
 6. Redakcja naukowa tomu: J.U. Niemcewicz, Piast. Tragedia opera, z autografu odczytała, opatrzyła komentarzem i wstępem A. Mateusiak, Łódź 2012, ss. 98;
 7. Redakcja naukowa tomu: Czartoryscy. Wiersze poświęcone rodowi Czartoryskich na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem, wstęp i oprac. tekstów M. Pawlata, Łódź 2011, ss. 204.

Implemented scientific projects

As part of the Own Research of the University of Lodz – a long-term manager of team projects, the result of which is currently nine volumes of the series „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” [“Works of the Editing Department of the Faculty of Philology of the University of Lodz”] (10th volume in print: F. Oraczewski, Pieniacz [The Litigant]).).

Participation in ministerial grants under national competition procedures

 • „«Biblioteka Pisarzy Staropolskich», «Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia» – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej” (2012-2014); kierownik grantu: Tomasz Chachulski, dr hab. prof. nadzw. (Instytut Badań Literackich PAN oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie); Barbara Wolska, prof. dr hab., wykonawca dwóch edycji: A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 4 oraz t. 5; projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja nr 11H 12 0114 81;
 • Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2012-2017); kierownik grantu: Bożena Mazurek, dr hab. (Uniwersytet Śląski); Barbara Wolska, prof. dr hab. kierownik Zespołu: Czytanie Naruszewicza (2014-2015); wykonawca we wszystkich czterech Zespołach; projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł 1.1; decyzja nr 0091/NPRH2/H11/81/2012;
 • Problemy edycji poezji oświeceniowej (2010-2011); kierownik grantu: Bożena Mazurek, dr hab. (UŚ); Barbara Wolska, prof. dr hab. (wraz z Bożeną Mazurek, dr hab. UŚ oraz z Tomaszem Chachulskim dr hab., prof. nadzw. IBL PAN i UKSW) wykonawca tematu: Imieninowe bukiety i wieńce poetów z drugiej połowy XVIII wieku; projekt badawczy w ramach Konkursu Rektora UŚ, współfinansowany przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie;
 • Antyk oświeconych (2009-2012); kierownik grantu: Tomasz Chachulski, dr hab. prof. nadzw. (IBL PAN oraz UKSW); Barbara Wolska, prof. dr hab., wykonawca tematu: Mity, literatura i historia starożytnej Grecji i Rzymu w twórczości poetyckiej Naruszewicza; projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N N103 156537.

Prizes and awards

 • 2017 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczno-wychowawcze, I stopnia;
 • 2012 – Nagroda zespołowa J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, III stopnia za książkę: Bajki na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór, wstęp A. Petlak, oprac. tekstów A. Mateusiak, A. Petlak, B. Wolska, Łódź 2011;
 • 2010 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, I stopnia za książkę: A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 2, wyd. B. Wolska, Warszawa 2009;
 • 2010 – Medal Złoty „Za długoletnią służbę”;
 • 2009 – Nagroda zespołowa J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, III stopnia, za książkę: F.D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska), Łódź 2009;
 • 2008 – Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 • 2006 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, I stopnia, za książkę A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 1, wyd. B. Wolska, Warszawa 2005;
 • 2002 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, I stopnia, za książkę Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, oprac. B. Wolska, Warszawa 2001;
 • 1996 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, II stopnia, za dwie książki: W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji Adama Naruszewicza, Łódź 1995 oraz Mniej znane reakcje poetyckie na kasatę zakonu jezuitów, Łódź 1995;
 • 1993 – Medal „Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce”;
 • 1983 – Nagroda indywidualna Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, II stopnia, za książkę Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, Wrocław 1982.

vignette