echoed by php Krystyna Maksimowicz – Napis

Krystyna Maksimowicz

Profesor Krystyna Maksimowicz prowadzi badania nad literaturą okolicznościową, a w szczególności poezją czasów stanisławowskich.

Wybrane publikacje

 1. Poezja polityczna a Sejm Czteroletni, Gdańsk 2000.
 2. Wiersze polityczne doby Sejmu Czteroletniego. Część pierwsza 1788-1789. Z papierów E. Rabowicza oprac. K. Maksimowicz, Warszawa 1998 (w serii: „Poezja Polityczna Sejmów Doby Oświecenia”).
 3. Wiersze polityczne doby Sejmu Czteroletniego. Część druga 1790-1792. Z papierów E. Rabowicza oprac. K. Maksimowicz, Warszawa 2000 (w serii: „Poezja Polityczna Sejmów Doby Oświecenia”).
 4. Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, oprac. K. Maksimowicz, Gdańsk 2008. Biogramy autorów (F. Jaksy Makulskiego, R. Korsaka, S. Rzewuskiego i W. Turskiego) w Pisarzach polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, t. 2, Warszawa 1994.

Ponadto studia w „Napisie”, „Pamiętniku Literackim”, „Pracach Polonistycznych”, „Wieku Oświecenia”, „Czasach Nowożytnych” i w tomach okazjonalnych.

Wykaz artykułów z ostatnich lat (2009-2019)

 1. Wizerunek Wojciecha Suchodolskiego w wierszach czasu Sejmu Czteroletniego, „Prace Polonistyczne” 64 (2009), s. 39-57.
 2. O świętowaniu imienin Jakowa Jefimowicza Sieversa w Grodnie w czasie sejmu 1793 roku, w: Między przeszłością a współczesnymi mediami. Z problemów historii kultury i edukacji, red. P. Kąkol, A. Reglińska-Jemioł, Gdańsk 2009, s. 67-74.
 3. Jak więźniowie Nikołaja Repnina radzili sobie z cenzurą podczas pobytu w niewoli kałuskiej?, „Napis” XV 2009, s. 73-80.
 4. O nieznanej satyrze z czasu konfederacji targowickiej pt. „Oda do ministrów Rzeczypospolitej targowickiej”, w: Album gdańskie. Prace ofiarowane Prof. Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, red. J. Data i B. Oleksowicz, Gdańsk 2009, s. 89-94.
 5. Wokół oświeceniowych życzeń noworocznych, „Napis” XVI 2010, s. 255-268.
 6. Oświeceniowy rebus polityczny. O ukrytych w akrostychach nazwiskach wodzów targowickich, „Napis” XVII 2011, s. 111-121.
 7. O potrzebie wydania wierszy politycznych czasu powstania kościuszkowskiego, w: Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane Prof. Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. S. Karpowicz-Słowikowska, T. Linkner, Gdańsk 2011, s. 85-91.
 8. Sposoby rozpowszechniania wierszy polityczno-okolicznościowych w dobie Sejmu Wielkiego i konfederacji targowickiej, w: „Byle w ludziach światło było…”. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę Jego śmierci, red. G. Zając, Kraków 2012, s. 181-191 (w serii: „Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy”, t. 10).
 9. O talentach Kazimierza Nestora Sapiehy w świetle obserwatorów życia publicznego drugiej połowy XVIII wieku, w: Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, red. A. Stroynowski, Warszawa 2013, s. 484-493.
 10. Poezja okolicznościowa wobec śmierci prymasa Jerzego Michała Poniatowskiego, „Prace Polonistyczne”, Seria LXVIII, 2013, s. 111-130.
 11. Z jakiego powodu komplementowano Katarzynę Kossakowską?, w: Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej, red. M. Sulejewicz-Nowicka, Z. Gruszka, wstęp M. Wichowa, Łódź 2013, s. 207-215.
 12. Okolicznościowe powinszowanie: „Nowy Rok”, w: Czytanie Krasickiego, red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa, Warszawa 2014, s. 215-226 (w serii: „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, t. 2).
 13. W poszukiwaniu autora i ustalenia datacji wiersza ku czci bohatera spod Szczekocin, czyli rozważania na temat „Pożegnania JW. Jana Grochowskiego, generała majora, komenderującego wojsk polskich pod naczelnictwem Tadeusza Kościuszki, idącego na wojnę w Moskalami i Prusakami, któren broniąc ojczyzny, chwalebnie w bitwie pod Szczekocinami przeciw Moskalom i Prusakom życia dokonał na placu roku 1794”, w: Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, red. M. Nalepa, G. Trościński, R. Magryś, Rzeszów 2014, s. 275-284.
 14. Portretowy soterion i jego kulisy: „Powinszowanie Elżbiecie z Branickich Sapieżynie szczęśliwego do zdrowia powrócenia”, w: Czytanie Naruszewicza, cz. 1, red. B. Wolska, T. Kostkiewiczowa, B. Mazurkowa, Warszawa 2015, s. 283-301 (w serii: „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 3).
 15. O temacie tabu w poezji szambelana królewskiego: „Epitalamion Dorantowi i Klimenie, czyli miłość stateczna”, w: Czytanie Trembeckiego, cz. 1, red. J. Snopek, W. Kaliszewski i B. Mazurkowa, Warszawa 2016, s. 135-152 (w serii: „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, t. 4).
 16. Zapomniany panegiryk Ignacego Srzednickiego ku czci Kazimierza Nestora Sapiehy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, z. 4: Na szlakach literatury… Prace literaturoznawcze i edytorskie ofiarowane Profesor Barbarze Wolskiej z okazji siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestopięciolecia pracy naukowej, s. 291-300.
 17. Paszkwil i pamflet (wspólnie z W. Kaliszewskim), w: Słownik polskiej krytyki literackiej1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, t. 2, red. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudnicka, M. Strzyżewski, Toruń – Warszawa 2016, s. 221-229.
 18. O kobietach wznoszących szańce w czasie powstania kościuszkowskiego, czyli wokół druku ulotnego okolicznościowego „Nowy zaciąg z samych kobiet pod chorągiew białą”, „Czasy Nowożytne” 29 (2016), s. 133-143.
 19. Refleksja nad życiem, kondycją ludzką i sensem egzystencji: „Do Ignacego Potockiego, pisarza lit[ewskiego], po śmierci żony jego, Elżbiety z książąt Lubomirskich”, w: Czytanie Karpińskiego, cz. 1, red. B. Mazurkowa i T. Chachulski, Warszawa 2017, s. 309-326 (w serii: „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, t. 5).
 20. Wokół konkurów do ręki Konstancji Małgorzaty z Lubomirskich Rzewuskiej (1761-11X 1840), w: Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej, red. I. Maciejewska, Olsztyn 2017, s. 225-235.
 21. Stanisława Kostki Potockiego wiersze do żony, w: O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice, red. D. Folga i T. Chachulski, Warszawa 2018, s. 75-82.
 22. Wokół powrotu Kajetana Sołtyka z deportacji do Rosji, w: Przybylski i inni. O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia, red. M. Dąbrowski, Kraków 2019, s. 231-246.
 23. U źródła legendy poetyckiej biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka, „Napis” XXV 2019, s. 64-85.
 24. Wiersze okolicznościowe czasu konfederacji barskiej wobec Nikołaja Wasiliewicza Repnina, w: Najjaśniejsza Rzeczypospolita. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu, red. M. Durbas, Częstochowa 2019, s. 957-970.

Inne prace (recenzje, wspomnienia)

 1. Rec. z: Początki wiedzy o Chinach w Polsce, red. I. Kadulska, J. Włodarski (Gdańsk 2008), „Wiek Oświecenia” 26 (2010), s. 160-163.
 2. Profesor Edmund Rabowicz jako badacz Józefa Wybickiego, w: Nuta wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego, red. I. Kadulska, P. Kąkol, J. Włodarski, Gdańsk 2013, s. 15-20.
 3. Rec. z: M. Dawidziak-Kładoczna, Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego (Częstochowa 2012, s. 397), „Wiek Oświecenia”, 30 (2014), s. 219-224. Z perspektywy Gdańska, w: Zbigniew Goliński. Portret badacza, red. T. Chachulski, Warszawa 2016, s. 255-257.

vignette