Napis

Instrukcja redakcyjna dla PT Autorów

 1. Maksymalna objętość tekstu: 1 arkusz autorski (40 tys. znaków ze spacjami, czyli ok. 20 stron znormalizowanego maszynopisu).
 2. Oprogramowanie: MS Word (pakiet Office; prosimy nie korzystać z wersji startowych!).
 3. Formatowanie dokumentu elektronicznego: .rtf (Rich Text Format), .doc, .docx.

  Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko Autora/ Autorki.

  WIELKOŚĆ CZCIONKI Times New Roman:

  tytuły artykułów 12 pkt pogrubione,

  śródtytuły 12 pkt pogrubione,

  tekst 12 pkt normalny,

  przypisy na dole strony 10 pkt,

  podpisy pod fotografiami, tabelami 10 pkt.

  MARGINESY: stron 2,5 cm,

  AKAPIT: wyjustowany, wcięcie akapitowe 0,5 cm (prosimy nie stosować do wcięć akapitowych klawisza tabulacji),

  INTERLINIA (odstępy między wersami): 1,5 wiersza,

  DZIELENIE WYRAZÓW: nie,

  OPUSZCZENIA W CYTATACH: wielokropek w nawiasie prostokątnym: […], wywoływany kombinacją klawiszy [Prawy Alt] + kropka.

 4. Posługujemy się tradycyjnym systemem przypisów (nie stosujemy systemu harvardzkiego – przypisy w tekście). Wzór opisu bibliograficznego w przypisach:
  1. cytat z tekstu w obrębie publikacji zbiorowej, np.:

   W. Weintraub, Jan Kochanowski i Johannes Cochanovius: dwóch świadków historii, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, Warszawa 1978, s. 146-165;

  2. cytat z tekstu w obrębie publikacji jednego autora, np.:

   J. Tazbir, Okruchy wspomnień, w: idem, Długi romans z muzą Klio, Warszawa 2007, s. 33;

  3. cytat z tekstu w obrębie czasopisma:

   A. Fulińska, Mit, naśladowanie i (postfiguracja). Propozycja kategorii opisu współczesnej kategorii popularnej, „Teksty Drugie” 2008, z. 1-2, s. 290.

  4. cytat z tekstu w obrębie strony internetowej, np.:

   zob. audycja Andrzeja Nowaka: http://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/1705261,Krol-kontra-wicekrol-Stefan-Batory-i-Jan-Zamoyski (stan z 4 stycznia 2018 r.);

   M. Książek, O Marii Sieroszewskiej, https://www.sybir.com.pl/pl/historia/1938,O-Marii-Sieroszewskiej.html.pdf (stan z 14 listopada 2011 r.).

  W przypisach posługujemy się odsyłaczami łacińskimi: idem/ eadem, op. cit., ibidem, passim.

  W tekście głównym podajemy pełne nazwy miejscowe, imiona i nazwiska osób, w przypisach – inicjały imion.

  Odesłanie do tekstu (nie lokalizację cytatu!) poprzedzamy skrótem Zob.

  Jeśli w publikacji występuje kilka prac tego samego autora, to przy kolejnych powołaniach po nazwisku podaje się tylko początkowe słowa tytułu i trzy kropki (już bez op. cit.).

  Jeśli w publikacji występuje tylko jedna praca danego autora, to przy kolejnych powołaniach można stosować zapis: inicjał imienia, nazwisko, a następnie op. cit.

 5. FOTOGRAFIE prosimy załączać w osobnych plikach w formacie JPG lub TIFF w rozdzielczości minimum 300 DPI, wraz z dołączonym tekstem podpisu. Bardzo prosimy nie umieszczać fotografii lub innych skanowanych obrazów w pliku Word. W tekście należy podać tylko numer lub nazwę zgodną z nazwą pliku graficznego.

PROSIMY O DOŁĄCZENIE DO ARTYKUŁU:

 • bibliografii wykorzystanych tekstów w układzie alfabetycznym,
 • alfabetycznej listy (tzw. ślepy indeks) wszystkich nazwisk użytych zarówno w tekście głównym, jak i w przypisach,
 • do pięciu słów kluczy,
 • krótkiego streszczenia w języku polskim (do pół strony, czyli do 1000 znaków ze spacjami) do przełożenia na język angielski,
 • krótkiej noty biograficznej o Autorze/ Autorce artykułu.

BARDZO PROSIMY NIE UŻYWAĆ:

 • stylów, nagłówków, kolorów,
 • znaków podziału strony lub sekcji,
 • wcięć akapitowych lub większych odstępów tworzonych przy użyciu spacji.
 • apostrofów i cudzysłowów prostych (' " ") zamiast drukarskich (‘ „ ”).

Redakcja serdecznie dziękuje za Państwa pomoc w przygotowaniu kolejnego numeru rocznika!

vignette