Napis

Historia pisma

Pismo powstało w 1994 roku w kręgu badaczy literatury okolicznościowej epoki konfederacji barskiej, kierowanych przez prof. dra hab. Janusza Maciejewskiego (red. nacz. 1994–2011). Pomyślane zostało jako forum interdyscyplinarnych spotkań historyków i teoretyków literatury, językoznawców, socjologów, antropologów, poświęcone głównie tekstom usytuowanym na pograniczu literatury wysokiej i popularnego folkloru środowiskowego, warunkom ich powstania, rozpowszechniania i odbioru. Na łamach rocznika zamieszcza się również omówienia zjawisk literackich oraz komentowane edycje tekstów, a także przekrojowe studia dotyczące dziedzin pokrewnych.

Od kilku lat pismo obejmuje jednolite bloki tematyczne w części głównej pt. Rozprawy i materiały, stanowiącej niejednokrotnie zapis konferencji, współorganizowanych przez Pracownię Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Zespołem Badań Obszarów Trzecich Literatury Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Od numeru XIX pisma w jego obrębie funkcjonują także nowe działy: Pasje i potyczki edytorskie i tekstologiczne, Varia (prezentujące interdyscyplinarny materiał poświęcony tematowi przewodniemu prezentowanego numeru rocznika), Recenzje i omówienia.

Pismo, w którym publikowane są prace historyczno-, teoretyczno-, i socjologicznoliterackie o piśmiennictwie z pogranicza literatury pięknej i kultury popularnej, redagowane jest z udziałem PLOiU (w ILP UW) oraz ZBOTL-u (w IBL PAN).

Rocznik skierowany jest do grona badaczy i studentów z ośrodków naukowych i akademickich z kraju i z zagranicy zainteresowanych badaniem przejawów twórczości okolicznościowej i użytkowej w ramach różnych dziedzin humanistyki (m.in. nauki o literaturze, historii, socjologii, językoznawstwa).

Redagowane przez nasz zespół pismo „Napis” w 2009 roku zostało wpisane na listę czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po ocenie ewaluacyjnej w 2015 (poz. 1028)2016 (poz. 1026) roku przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rocznik uzyskał 12 pkt.

Właścicielem pisma są dwa podmioty prawne: Uniwersytet Warszawski i Instytut Badań Literackich PAN (postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy sygn. akt VII RS Rej Pr 1245/11 z dnia 21 października 2011 r.).

„Napis” począwszy od 2013 roku ukazuje się nakładem Wydawnictwa IBL (do 2012 r. wychodził w Wydawnictwie „DiG”).

Podstawową wersją pisma jest wersja papierowa. Numer ISSN: 1507-4153.

vignette