Napis

Zasady przygotowywania tekstów publikowanych w „Napisie”

  1. Złożony do druku tekst naukowy jest przez Autora poświadczany jako oryginalny i wcześniej niepublikowany.
  2. Autor udziela Instytutowi Badań Literackich PAN i Uniwersytetowi Warszawskiemu jako właścicielom i współwydawcom pisma niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na publiczne udostępnienie utworu w celach niekomercyjnych na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 PL.
  3. Teksty powinny być przygotowane zgodnie z wymogami technicznymi redakcji (zob. instrukcja redakcyjna).
  4. Przypadki nierzetelności naukowej w rodzaju ghostwriting (brak ujawniania czyjegoś udziału w powstaniu publikacji) oraz guest authorship (przypisywanie komuś współudziału przy powstawaniu publikacji, mimo że był on znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca) będą ujawniane, a informacje o nich zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).