Napis

O piśmie

„Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” jako czasopismo oryginalne i pionierskie poświęcone niebadanym dotąd wnikliwie obszarom literatury powstało w 1994 roku w kręgu badaczy Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanych przez prof. dra hab. Janusza Maciejewskiego (red. nacz. 1994–2011). Pierwszy numer periodyku koncentrował się na utworach literatury okolicznościowej epoki konfederacji barskiej, w latach późniejszych zakres czasowy omawianych utworów literackich został znacznie poszerzony, obejmując czasy od staropolszczyzny po XXI wiek.

W 2009 roku rocznik został wpisany na listę czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; w ocenach ewaluacyjnych uzyskał 12 pkt. (w 2015 i 2016 r.), zaś w ocenie KEN z 3 września 2019 r. – 20 pkt. (punktacja czasopism wg KEN), zob. Wykaz czasopism – jak powstawał. Rocznik jest beneficjentem programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych” na lata 2019-2020 (umowa nr 67/WCN/2019/1).

Właścicielem pisma są dwa podmioty prawne: Uniwersytet Warszawski i Instytut Badań Literackich PAN (postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy sygn. akt VII RS Rej Pr 1245/11 z dnia 21 października 2011 r.).

„Napis”, począwszy od 2013 roku, ukazuje się nakładem Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN (do 2012 r. Wydawnictwa „DiG”).

Numer ISSN: 1507-4153.

 

Profil

Periodyk prezentuje wyniki badań nad specyficznymi gatunkami literackimi – twórczością okolicznościową i użytkową. Są to teksty piśmiennictwa, będące ważnym świadectwem życia społeczno-politycznego w różnych epokach, ale też zapisem rozmaitych zdarzeń z biografii i działalności osób publicznych i prywatnych. Utwory te obejmują poezję i prozę (od literatury dawnej po najnowszą) – teksty towarzyszące istotnym wydarzeniom narodowym, dokumenty życia osobistego (jak np. pamiętnik, dziennik, list), inne formy literackie o charakterze perswazyjnym (m. in. mowy, kazania, poradniki), a także wypowiedzi metaliterackie (notatki, glosy, przedmowy, posłowia i komentarze odautorskie, stanowiące znaczący element ramy edytorskiej książek). Pismo łączy badania piśmiennictwa z „obszarów trzecich literatury” (zarówno nad intymistyką, jak i innymi rodzajami wypowiedzi).

Forma rocznika zmieniała się przez lata, dostosowując do nowych wymogów stawianych środowisku literaturoznawców i – szerzej – humanistów. Obecnie obejmuje część główną pt. Rozprawy i materiały, która zawiera jednolite bloki tematyczne artykułów. Kolejne trzy działy to Pasje i potyczki edytorskie i tekstologiczne, gdzie publikowane są inedita – materiały źródłowe w krytycznym opracowaniu opatrzone wstępem, Varia prezentujące interdyscyplinarne teksty związane z tematem przewodnim numeru oraz Recenzje i omówienia, w którym to dziale zamieszczane są recenzje aktualnie opublikowanych monografii i edycji krytycznych, a także informacje o ważnych wydarzeniach z życia naukowego kraju.

 

Cel

Periodyk poświęcony jest głównie tekstom usytuowanym na pograniczu literatury i życia społeczno-politycznego, warunkom ich powstawania, rozpowszechniania oraz odbioru. Pismo służy upowszechnianiu naukowej wiedzy o twórczości okolicznościowej i użytkowej oraz informuje o badaniach prowadzonych nad tego rodzaju piśmiennictwem, m.in. o opracowaniach nieznanych tekstów źródłowych w nowatorskich ujęciach badawczych w dobie nowych technologii, np. z wykorzystaniem edytorstwa cyfrowego.

„Napis” pomyślany został jako forum interdyscyplinarnych spotkań naukowych historyków i teoretyków literatury, językoznawców, socjologów, antropologów i innych badaczy kultury intelektualnej i materialnej. Skierowany jest do badaczy i studentów z ośrodków naukowych i akademickich z kraju i z zagranicy, zainteresowanych badaniem przejawów twórczości okolicznościowej i użytkowej w ramach różnych dziedzin humanistyki.

vignette