Inscription

“Inscription” VII (2001)

Bellona, Klio, Kamena… Literature and wars

This edition constitutes a post-conference book, based on the materials from the session Bellona, Clio, Camenae… Literature and wars, which was attended by over thirty speakers: historians and literature scholars from different educational institutions from across the country. A wide panorama of literary phenomena, both Polish and international, was presented, ranging from the Medieval period up until contemporary times. Co-authors of the volume explore the works by revered writers of different eras, such as Maciej Kazimierz Sarbiewski, Samuel ‘ze Skrzypny’ Twardowski, Wespazjan Kochowski, Franciszek Salezy Jezierski, Cyprian Godebski, Józef Ignacy Kraszewski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Leo Tolstoy, Stefan Żeromski, Jarosław Iwaszkiewicz, and Zofia Kossak. They also discuss texts by authors-amateurs, mainly journals documenting military happenings, written as those were taking place, as well as memoirs, created at a temporal distance from the events they depicted. Some interesting examples of military events being reflected in anonymous art (as presented in this edition, whole or through substantial excerpts) include Balkan folk songs from the time of the Turkish wars, or Jewish commemorative elegies for victims of the pogroms. The volume also contains, apart from articles on occasional poetry, essays on selected topics in legal literature, technical military literature, historiography and journalism. The series also presents editions of a diary from the time of the first Dymitriad, of a speech given at an anniversary of the Battle of Vienna, and of an open letter from a circle of the Great Emigration.

“Inscription” VII (2001)

Bellona, Klio, Kamena… Literatura wobec wojen (Jacek Wójcicki)

Article (PL PDF)

Dissertations, materials

Wojna z niewiernymi w opinii chrześcijańskiego Zachodu

Article (PL PDF)

Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza

Article (PL PDF)

Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku

Article (PL PDF)

Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym XVI wieku

Article (PL PDF)

Pochówki i pamięć poległych (XIV-XVII w.)

Article (PL PDF)

Wizerunek rycerza i obrońcy ojczyzny w twórczości Jana Jurkowskiego

Article (PL PDF)

Stanisław Borsza: Cara moskiewskiego wyprawa naonczas do Moskwy z panem wojewodą sendomirskim i z inszym rycerstwem Anno Domini 1604 (opr. Janusz Byliński)

Article (PL PDF)

Szlak bojowy i wizerunek wojsk Jana Piotra Sapiehy w świetle pamiętników z czasów wojny moskiewskiej a rzeczywistość historyczna

Article (PL PDF)

Mała „Iliada” – „Nemezis kraju północnego” Jakuba Duszy Podhoreckiego

Article (PL PDF)

Wojna polsko-rosyjska (1609-1618) w staroruskiej literaturze historycznej

Article (PL PDF)

Mars w wieku miodowym. Retoryka wojny w odach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Article (PL PDF)

Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego

Article (PL PDF)

Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie

Article (PL PDF)

Stosunki wojska ze społeczeństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku w świetle poezji okolicznościowej

Article (PL PDF)

Między „Wojną domową” a „Wojną chocimską” – poemat Samuela Leszczyńskiego o bitwie cudnowskiej

Article (PL PDF)

Sarmackie widzenie świata. O stylu poezji Wespazjana Kochowskiego

Article (PL PDF)

Elegie żydowskie upamiętniające wydarzenia połowy XVII wieku

Article (PL PDF)

Wojny tureckie XIV-XVII wieku w pieśniach narodowości Europy południo-wowschodniej i środkowej

Article (PL PDF)

Pamiętnikarstwo wojskowe czasów Jana III Sobieskiego (1674-1696). Próba bilansu

Article (PL PDF)

Rzeczpospolita czasów saskich w pamiętniku Krzysztofa Zawiszy – świat wojen, żywiołów, niepokojów

Article (PL PDF)

Jędrzej Kitowicz a konfederacja barska

Article (PL PDF)

Wojna w twórczości Franciszka Salezego Jezierskiego (zagadnienia wybrane)

Article (PL PDF)

Franciszek Salezy Jezierski: Mowa przy obchodzeniu pamiątki stu lat zwycięstwa pod Wiedniem Jana III miana w Lublinie (opr. Bronisław Treger)

Article (PL PDF)

Historia w kalendarzach polskich XVIII i początku XIX wieku. Literackie formy popularyzacji wiedzy o przeszłości

Article (PL PDF)

Poezja wobec wojny rosyjsko-tureckiej (1787-1792)

Panegiryczne i antyrewolucyjne niemieckie dramaty mieszczańskie XIX wieku

Article (PL PDF)

„Gdzie się dwóch światów stykają drogi…”. Problem wojny i postępu dziejowego w poglądach Cypriana Godebskiego

Article (PL PDF)

Dwaj przeciwnicy ideowi: Ludwik Nabielak i Maurycy Mochnacki

Article (PL PDF)

Ludwik Nabielak do Maurycego Mochnackiego z powodu pism auxerskich (opr. Zofia Wójcicka)

Article (PL PDF)

Wojsko w twórczości Lwa Tołstoja z lat 1830-1864

Article (PL PDF)

Gruzy i ruiny w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego

Article (PL PDF)

Irracjonalność polskiej irredenty a terapia wspomnieniowa – „Omyłka” Bolesława Prusa

Article (PL PDF)

Mazowieckie „pogranicze w ogniu” w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza

Article (PL PDF)

Polska w okolicznościowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny światowej

Article (PL PDF)

Militaria w kreacji świata przedstawionego powieści Stefana Żeromskiego. Pisarz wobec nowych środków walki

Article (PL PDF)

Poezja stanu wojennego jako tekst kultury

Article (PL PDF)

Reviews and reports

Piotr Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja, Kraków 2001 (Jacek Głażewski)

Renata Ryba, „Książę Wiśniowiecki Janusz” Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku, Katowice 2000 (Piotr Borek)

Na pograniczu kategorii genologicznych (Artur Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000 – Katarzyna Wąsala)

„Obywatele kraju znającego wagę i cenę wolności” piszą wiersze o węgierskim październiku (Agnieszka Dębska)

Reviews and reports (PL PDF)

vignette