Logo 'Napisu'

„Napis” XI (2005)

Słowa ponad granicami

Zeszyt zawiera materiały z cieszyńskiej konferencji poświęconej problematyce realności i umowności granic w literaturze i kulturze. Spotkanie pod hasłem Słowa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych stało się okazją do podążania śladami historii podziałów i prób porozumienia podejmowanych w celu zachowania ciągłości tradycji. Wzajemne przenikanie się kultur, dowody przyjaźni i antypatii w stosunkach sąsiedzkich, ocena polskości dokonywana przez cudzoziemców na przestrzeni wieków, kategorie obcości i swojskości, pogranicze literatury i kultury – to tylko niektóre zagadnienia poruszane przez autorów w pracach zgromadzonych w niniejszym tomie, a zaprezentowanych wcześniej w trakcie obrad (od 12 do 14 października 2005 roku w Cieszynie) w sześciu blokach tematycznych: I Między Śląskiem a Kurlandią, II Widoki zza przedmurza, III Pogranicze polsko-francuskie, IV Europa Słowian – bez granic?, V „Kresy” – swojskie i egzotyczne, VI Znad książek. Uzupełnieniem tekstów księgi są artykuły zamieszczone w dziale Varia (edycja dwóch XVIII-wiecznych dokumentów z komentarzem, omówienie zagadnienia formy mówionej listu romantycznego na wybranym przykładzie) oraz recenzje niedawno wydanych książek.

„Napis” XI (2005)

Słowa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

Rozprawy, materiały

Obraz siedemnastowiecznej Polski i jej mieszkańców w oczach cudzoziemców

Artykuł (PDF)

Rybałt w drodze

Artykuł (PDF)

Losy i doświadczenia turecko-tatarskie Jakuba Kimikowskiego w epickiej próbie Marcina Paszkowskiego „Dzieje tureckie”

Artykuł (PDF)

Nad „Przewagami elearów polskich” Wojciecha Dembołęckiego. O apologetycznym pamiętniku z walk lisowczyków w krajach monarchii habsburskiej podczas pierwszych lat wojny trzydziestoletniej

Artykuł (PDF)

Zwycięstwa Jana Sobieskiego nad Turkami z perspektywy angielskiej

Artykuł (PDF)

Literackie okruchy religijnych peregrynacji Brytyjczyków w Polsce (do początków XVIII wieku)

Artykuł (PDF)

Obrzęd rzymski, perski, portugalski, celtycki… i sarmacki. Kultury obce w historycznych egzemplach obyczajowych na przykładzie oracji weselnych

Artykuł (PDF)

Sarmacki ogląd świata w „Nowych Atenach” ks. Benedykta Chmielowskiego

Artykuł (PDF)

„Die deutsche Muse wagst Dir, Herr, ein Lied zu singen”. Stanisław August Poniatowski w poezji kurlandzkiej

Artykuł (PDF)

Czeskie przygody polskich oświeconych. Podróże Polaków do Czech w XVIII wieku

Artykuł (PDF)

Śląsk i jego mieszkańcy w oczach Polaków w służbie Napoleona I

Artykuł (PDF)

Pieśni ludowe jako dokument kontaktów Ślązaków z cudzoziemcami i obcymi krajami

Artykuł (PDF)

Wobec stereotypów. Stanisława Tarnowskiego relacja z podróży do Rosji

Artykuł (PDF)

Polskie „postcolonial studies”? Przypadek południowoafrykański

Artykuł (PDF)

Polski zesłaniec wśród Jakutów, Japończyków i Ajnów. Świadectwa kontaktów kulturowych w pamiętnikach i wspomnieniach Wacława Sieroszewskiego

Artykuł (PDF)

Jedna religia, dwie poetyki. Jana Kubisza przygoda translatorska

Artykuł (PDF)

Mistrz – przyjaciel – inspirator. Jarosław Vrchlicki w oczach Zenona Przesmyckiego (Miriama) w świetle korespondencji z lat 1883-1901

Artykuł (PDF)

Kobieta żydowska, kobieta czytająca

Artykuł (PDF)

Zabezpieczanie księgozbiorów po II wojnie światowej w Polsce

Artykuł (PDF)

Obraz Huculszczyzny w listach Stanisława Vincenta

Artykuł (PDF)

Pośrednictwo lekturowe – czytelnicze inspiracje w eseistyce Józefa Czapskiego

Artykuł (PDF)

Związki twórcze Julii Hartwig z kulturą francuską

Artykuł (PDF)

W zwierciadle obcej literatury (recepcja Zbigniewa Herberta w Niemczech)

Artykuł (PDF)

Varia

Dwugłos w sprawie Antoniego Tyzenhauza – Józef Kossakowski i Stanisław August Poniatowski

Artykuł (PDF)

[Józef Kazimierz Kossakowski]: Piotruczek; Stanisław August Poniatowski: [„Czytałem kopiją Listu z Litwy…”] (opr. Marcin Kuźma)

Artykuł (PDF)

Polski list romantyczny jako forma mówiona (w świetle korespondencji młodego Mickiewicza)

Artykuł (PDF)

Recenzje, omówienia

Joanna Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2004 (Beata Cieszyńska)

Stanisław Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg typu silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004 (Beata Cieszyńska)

Poezja (bezkrytycznego) świadectwa (Anna Skoczek, Poezja świadectwa i sprzeciwu. Stan wojenny w twórczości wybranych polskich poetów, Kraków 2004 – Agnieszka Dębska)

Recenzje, omówienia (PDF)

vignette