Logo 'Napisu'

„Napis” IX (2003)

Pożegnania, pamiętania…

Podtytuł tomu brzmi: Pożegnania, pamiętania… i obrazuje główny temat serii: piśmiennictwo okolicznościowe poświęcone czci dla zmarłych i pamięci o nich, zarówno w formach literackich (wspomnienia, pamiętniki, sylwetki), jak i użytkowych (nekrologi, kazania, mowy pogrzebowe). Obok tekstów żałobnych i komemoratywnych, obejmujących okres od XVII po XX wiek, w serii zamieszczono również blok tekstów, które w formie referatów były wygłoszone na konferencji Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej zorganizowanej w Supraślu (28-30 października 2002 r.). Wśród zebranych w tomie artykułów znajdują się też prace poświęcone kulturze staropolskiej, w tym dwa dotyczące dawnej literatury kobiecej.

„Napis” IX (2003)
Rozprawy, materiały

Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych

Artykuł (PDF)

Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku – wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki

Artykuł (PDF)

Utwory funeralne ku czci księcia Janusza Wiśniowieckiego (Czarliński, Giżycki, Fatowicz). U genezy eposu biograficznego Samuela Twardowskiego

Artykuł (PDF)

Rękopiśmienne „Kantyczki po polsku” z XVII wieku – problemy proweniencji i autorstwa

Artykuł (PDF)

Klęska awanturnicy w „Mowie ostatniej…” Jana Gawińskiego. Historia a tradycja literacka

Artykuł (PDF)

Jan Chryzostom Pasek i jego badacze – dwie sztuki postaciowania

Artykuł (PDF)

Ks. Benedykt Chmielowski – „wielki lingwista”, biegły znawca i obrońca łaciny (w świetle „Nowych Aten”)

Artykuł (PDF)

„Popielec” Urbana Szostowicza – nieznany utwór nieznanego autora

Artykuł (PDF)

Stanisław Kostka Potocki i mowa ku czci poległych w roku 1809

Artykuł (PDF)

Bardowie rezydenci. Fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej I połowy XIX wieku

Artykuł (PDF)

Świat wspomnień Ewy Felińskiej z Wendorffów

Artykuł (PDF)

Od Pyjasa do Popiełuszki. Obraz „męczennika politycznego” w poezji

Artykuł (PDF)

Intelektualny i emocjonalny charakter działań pisarskich w koncepcji Jana Rymarkiewicza

Artykuł (PDF)

Hiperbola w reklamie i panegiryku

Artykuł (PDF)

Listy w sprawach osobistych na łamach prasy

Artykuł (PDF)

Warsztaty twórczego pisania jako zadanie retoryczne

Artykuł (PDF)

Recenzje, omówienia

Historie nie tylko tragiczne… (Katarzyna Wąsala)

Wojciech J. Podgórski, Poeci na tułaczce. W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947, Warszawa 2002 (Irena Łossowska)

Recenzje, omówienia (PDF)

vignette