Inscription

“Inscription” IX (2003)

Farewells, bearing in minds…

The sub-title of the volume is Farewells, Rememberings…, introducing the main topic of the series: that is, occasional texts devoted to honouring the departed and their memory, both literary (memoirs, diaries, sketches), and practical (obituaries, sermons, funeral speeches). Alongside funerary and commemorative texts, spanning the seventeenth to the twentieth century, the volume also includes a series of texts previously presented during the Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej [Theatre of enunciation. Forms and transformations of practical rhetoric] conference, which took place in Supraśl (28-30 October 2002). The edition also contains articles dedicated to Old Polish culture, including two on women’s literature.

“Inscription” IX (2003)
Dissertations, materials

Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych

Article (PL PDF)

Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku – wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki

Article (PL PDF)

Utwory funeralne ku czci księcia Janusza Wiśniowieckiego (Czarliński, Giżycki, Fatowicz). U genezy eposu biograficznego Samuela Twardowskiego

Article (PL PDF)

Rękopiśmienne „Kantyczki po polsku” z XVII wieku – problemy proweniencji i autorstwa

Article (PL PDF)

Klęska awanturnicy w „Mowie ostatniej…” Jana Gawińskiego. Historia a tradycja literacka

Article (PL PDF)

Jan Chryzostom Pasek i jego badacze – dwie sztuki postaciowania

Article (PL PDF)

Ks. Benedykt Chmielowski – „wielki lingwista”, biegły znawca i obrońca łaciny (w świetle „Nowych Aten”)

Article (PL PDF)

„Popielec” Urbana Szostowicza – nieznany utwór nieznanego autora

Article (PL PDF)

Stanisław Kostka Potocki i mowa ku czci poległych w roku 1809

Article (PL PDF)

Bardowie rezydenci. Fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej I połowy XIX wieku

Article (PL PDF)

Świat wspomnień Ewy Felińskiej z Wendorffów

Article (PL PDF)

Od Pyjasa do Popiełuszki. Obraz „męczennika politycznego” w poezji

Article (PL PDF)

Intelektualny i emocjonalny charakter działań pisarskich w koncepcji Jana Rymarkiewicza

Article (PL PDF)

Hiperbola w reklamie i panegiryku

Article (PL PDF)

Listy w sprawach osobistych na łamach prasy

Article (PL PDF)

Warsztaty twórczego pisania jako zadanie retoryczne

Article (PL PDF)

Reviews and reports

Historie nie tylko tragiczne… (Katarzyna Wąsala)

Wojciech J. Podgórski, Poeci na tułaczce. W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947, Warszawa 2002 (Irena Łossowska)

Reviews and reports (PL PDF)

vignette