Napis

Barbara Wolska

Em. profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor naczelna „Napisu” (od 2011).

ŻYCIORYS NAUKOWY

 • 2018/2019 i 2017/2018 – profesor emerytowany w Pracowni Edytorstwa UŁ, Wydział Filologiczny (seminarium doktorskie, seminarium magisterskie; krytyka tekstu staropolskiego, podstawy edytorstwa);
 • od 2007 – profesor zwyczajny w Katedrze Edytorstwa UŁ, Wydział Filologiczny UŁ;
 • od połowy 2007 – profesor zwyczajny w Zakładzie Edytorstwa Katedry Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ, Wydział Filologiczny UŁ;
 • 2003 – tytuł profesora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa;
 • 2003–2017 kierownik Studiów Podyplomowych „Edytorstwo tekstów literackich”, (obecnie w ramach Pracowni Edytorstwa pod nazwą „Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych”);
 • od 2000 – aktywne uczestnictwo w pracach i projektach naukowych Ośrodka Krytyki Tekstu i Edytorstwa Naukowego IBL PAN (obecnie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego IBL PAN);
 • 1999-2006 – profesor nadzwyczajny UŁ, Wydział Filologiczny UŁ;
 • 1999-2007 – kierownik Zakładu Edytorstwa w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ, Wydział Filologiczny UŁ;
 • 1996-2006 – profesor w Katedrze Literaturoznawstwa Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (obecnie Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna);
 • od 1996 – członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym;
 • 1996 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;
 • 1993-1995 – kierownik powstałej na kierunku Filologia Polska, na Wydziale Filologicznym UŁ, pierwszej w kraju specjalizacji edytorskiej na studiach polonistycznych (jako Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki);
 • 1979-1999 – adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny;
 • 1979 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny UŁ;
 • od 1974 – systematyczne uczestnictwo w zebraniach naukowych Pracowni Historii Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN we Wrocławiu i w Warszawie, (później tylko w Warszawie): wygłaszanie referatów, udział w konferencjach, projektach naukowych i publikacjach Pracowni;
 • 1972-1979 – starszy asystent w Zakładzie Literatury Nowożytnej Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny;
 • 1970-1972 – asystent w Zakładzie Literatury Nowożytnej Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny;
 • 1970 – tytuł magistra filologii polskiej, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny.

WYKAZ PUBLIKACJI

Książki autorskie

 1. Mniej znane reakcje poetyckie na kasatę zakonu jezuitów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, ss. 60;
 2. W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji Adama Naruszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, ss. 283;
 3. Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, „Studia z Okresu Oświecenia”, t. XIX, Wrocław 1982, ss. 290.

Monografie źródłowe – edycje krytyczne opatrzone wstępem

 1. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. IV, wyd. B. Wolska, A. Masłowska-Nowak, Wydawnictwo IBL PAN seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, (t. 13), Warszawa 2015, ss. 532, grant NPRH (zob. Realizowane projekty naukowe);
 2. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. Adam Stanisław Naruszewicz, edycja tekstów B. Wolska, redakcja naukowa B. Wolska, B. Mazurkowa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2014, ss. 160;
 3. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. III, wyd. B. Wolska, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” (t. 11), Warszawa 2012, ss. 518;
 4. Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór tekstów i opracowanie B. Wolska, B. Mazurek, T. Chachulski, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2011, ss. 320;
 5. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. II, wyd. B. Wolska, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” (t. 9),Warszawa 2009, ss. 362;
 6. A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. I, wyd. B. Wolska, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, seria „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” (t. 4), Warszawa 2005, ss. 366;
 7. A. Naruszewicz, Satyry, wstęp i oprac. B. Wolska, Wydawnictwo Universitas, seria „Biblioteka Polska”, Kraków 2002, ss. 185;
 8. Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, oprac. B. Wolska, Wydawnictwo Sejmowe, seria „Poezja Polityczna Sejmów Doby Oświecenia”, Warszawa 2001, ss. 396.

Udział w edycjach krytycznych (wstęp, oprac. tekstów)

 1. Wstęp i opracowanie tekstów (wspólnie z M. Czapnik), w: J. Drozdowski, Literat z biedy, Umizgi dla przysługi, Wyd. Piktor, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 9), Łódź 2018 (w druku), ss. 267;
 2. Opracowanie tekstów (wspólnie z M. Kowalską), w: W. Bogusławski, Pustelnik na wyspie Formentera, wstęp M. Kowalska, opracowanie tekstu M. Kowalska i B. Wolska, Wyd. Piktor, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 8), Łódź 2017, ss. 146;
 3. Opracowanie tekstów (wspólnie z E. Lewandowską), w: W. Bogusławski, Izkahar, król Guaxary, wstęp E. Lewandowska, opracowanie tekstu E. Lewandowska i B. Wolska, red. naukowa A. Petlak, Wyd. Piktor, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 7), Łódź 2016, ss. 144;
 4. Opracowanie tekstów (wspólnie z L. Purgał), w: W. Bogusławski, Saul, wstęp L. Purgał, opracowanie tekstu L. Purgał i B. Wolska, red. naukowa B. Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (t. 6), Łódź 2015, ss. 142, wyd. 2., przejrzane i poprawione, Wyd. Piktor, Łódź 2016;
 5. Opracowanie tekstów (wspólnie z A. Mateusiak i A. Petlak), w: Bajki na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór, wstęp A. Petlak, oprac. tekstów A. Mateusiak, A. Petlak, B. Wolska, Wyd. Piktor, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ” (t. 5), Łódź 2011, ss. 161;Opracowanie tekstów (wspólnie z M. Szymor-Rólczak, w: F. Zabłocki, Wybór poezji, wstęp M. Szymor-Rólczak, oprac. tekstów M. Szymor-Rólczak, B. Wolska, Wyd. Piktor, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ” (t. 4), Łódź 2010;
 6. Opracowanie tekstów (wspólnie z M. Pawlatą i A. Strożek), w: F.D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filologicznego UŁ” (t. 3), Łódź 2009, ss. 133;
 7. Opracowanie wydawnicze trzech utworów w zbiorze: Literatura konfederacji barskiej, t. 3: Wiersze, pod red. J. Maciejewskiego oraz A. Bąbel, A. Grabowskiej-Kuniczuk i J. Wójcickiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, s. 54-70;
 8. A. Naruszewicz, Sielanki, wstęp. B. Wolska, oprac. tekstów studenci filologii polskiej Wydz. Filolog. UŁ, uczestnicy specjalizacji edytorskiej, pod kierunkiem B. Wolskiej i A. Petlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria: „Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filolog. UŁ” (t. 2), Łódź 2007, ss. 161;
 9. Naruszewicz, Wiersze, wstęp B. Wolska, oprac. tekstów studenci filologii polskiej Wydziału Filologicznego UŁ, uczestnicy specjalizacji edytorskiej pod kier. i przy współudziale B. Wolskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, ss. 151 (8 tekstów oprac. B. Wolska, 11 tekstów studenci).

Artykuły naukowe

 1. Artykuł wstępny: Łamanie pieczęci. List jako szczególny gatunek literacki, „Napis” 2017, seria XXIII: List jako szczególny gatunek literacki, s. 3-17;
 2. Stąpając po śladach przeszłości: „Przypomnienie dawnej miłości”, w: Czytanie Karpińskiego, pod red. B. Mazurkowej i T. Chachulskiego, seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia” (t. 5, [cz.] 2), Warszawa 2017, s. 77-100; grant NPRH (zob. Realizowane projekty naukowe);
 3. Wspomnienie, w: Zbigniew Goliński. Portret badacza, seria „Z lat dawnych Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk” (t. 4), Warszawa 2016, s. 245-256;
 4. Okolicznościowa pochwała władcy i jej polityczne konteksty: „Na dzień siódmy września, to jest rocznicę elekcji”, w: Czytanie Trembeckiego, pod red. J. Snopka i W. Kaliszewskiego, seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia” (t. 2), Warszawa 2016, s. 43-73, grant NPRH (zob. Realizowane projekty naukowe);
 5. Przyjacielska intencja i pochlebcza skaza: „Do Ignacego Witosławskiego, oboźnego polnego koronnego. O złym używaniu poetyki”, w: Czytanie Naruszewicza, pod red. B. Wolskiej, T. Kostkiewiczowej i B. Mazurkowej, seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia” (t. 3, cz. 1), Warszawa 2015, s. 405-444, (grant NPRH, zob. Realizowane projekty naukowe);
 6. Utwory erotyczne i obsceniczne Adama Naruszewicza – inspiracje, metaforyka, słownictwo, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica”, zeszyt specjalny: Tradycja i inwencja w literaturach słowiańskich, red. A. Warda, Łódź 2015, s. 117-135;
 7. Wstęp (współautorstwo z A. Bąbel i M. Pąkcińskim), w: „Napis” 2014, seria XX: W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, s. 3-9;
 8. Widziany z oddalenia kraj ojczysty. Oda Jana Chrzciciela Albertrandiego „O miłości ojczyzny”, „Napis” 2014, seria XX: W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, s. 221-242;
 9. Artykuł wstępny: Co dziś komu po rodzinie? (współautorstwo z M. Pąkcińskim), „Napis” 2013, seria XIX: Album rodzinny z traumą w tle, s. 3-11;
 10. Horacy okolicznościowy i użytkowy, „Napis” 2013, seria XIX: Album rodzinny z traumą w tle, s. 420-429;
 11. Poezja pochwalna i panegiryczna Adama Naruszewicza. Pochwały osobistości publicznych i osób prywatnych, w: Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej, pod red. M. Sulejewicz-Nowickiej i Z. Gruszki, wstęp M. Wichowa, Łódź 2013, s. 165-205;
 12. Adama Naruszewicza przekłady nowożytnej poezji europejskiej, „Wiek Oświecenia” 2013, t. 29: Przekład, s. 179-242;
 13. Mity, literatura i historia starożytnej Grecji i Rzymu w twórczości poetyckiej Adama Stanisława Naruszewicza, w: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, red. T. Chachulski, Warszawa 2012, s. 491-571, grant NPRH (zob. Realizowane projekty naukowe);
 14. Artykuł wstępny: Tabu i wstyd w literaturze i kulturze (współautorstwo z M. Pąkcińskim), „Napis” 2012, seria XVIII: Tabu i wstyd, s. 3-8;
 15. Bez winy i wstydu. Seksualność w polskiej poezji obscenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia, „Napis” 2012, seria XVIII: Tabu i wstyd, s. 59-88;
 16. Poezja pochwalna i panegiryczna Adama Naruszewicza. Pochwały władcy, w: „Byle w ludziach światło było...” Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznice jego śmierci, pod red. G. Zająca, seria „Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy” (t. 10), Kraków 2012, s. 359-376;
 17. Tom trzeci „Poezji zebranych” Adama Naruszewicza – uwagi edytora, „Wiek Oświecenia” 2011, t. 27: Edytorstwo źródeł osiemnastowiecznych, s. 47-71;
 18. Skarga porzuconej kobiety. „Pasterka” („Siedząc Halina nad brzegiem Wisły...”), w: Czytanie Kniaźnina, pod red. B. Mazurkowej, T. Chachulskiego, Warszawa 2010, s. 29-46;
 19. Naruszewicz Adam SJ. bp., [hasło w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, s. 763-766;
 20. Poematy obsceniczne przypisywane Naruszewiczowi jako adaptacje wzorów obcych, w: „Literaturoznawstwo” 2007, nr 1 (1), pod red. R. Jagodzińskiej, s. 39-70;
 21. Związki twórczości Stanisława Staszica z sentymentalizmem, w: Literatura. Historia. Dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, pod red. A. Grześkowiak-Krwawicz i T. Chachulskiego, Warszawa 2006, s. 319-330;
 22. Odmienne stany świadomości w poezji Ewy Lipskiej, w: „Nic nie jest pewne”. O twórczości Ewy Lipskiej, pod red. A. Morawca i B. Wolskiej, Łódź 2005, s. 49-84;
 23. Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama Naruszewicza, Wiersze podarunkowe i bukiety, „Prace Polonistyczne” 2004, seria LIX: Tobie – teraz. W kręgu literackich ofiarowań, s. 123-174;
 24. „Czym jest ta wojna? Mordem i pożogą. Nie z naszego powodu”. „Trismus” Stanisława Grochowiaka – literacki dokument świadomości hitlerowskiej oraz mechanizmów działania nazizmu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi”, seria I: Nauki Filologiczne, z. 2 (40): Literaturoznawstwo, pod red. R. Jagodzińskiej i A. Morawca, Łódź 2003, s. 49-80;
 25. „Hymn do Słońca” Adama Naruszewicza, w: Czytanie Naruszewicza. Interpretacje, pod red. T. Chachulskiego, Wrocław 2000, s. 11-27;
 26. Pan i pies – król i poeta. O „wierszach w materiach politycznych” Stanisława Trembeckiego z lat 1773-1798, „Napis” 2000, seria VI, s. 89-117;
 27. Cykle pamfletów wierszowanych w okolicznościowej literaturze politycznej polskiego Oświecenia, w: Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18.-20. März 1997, Frankfurt 2000, s. 596-609;
 28. Wątki historyczne w poezji Adama Naruszewicza, „Wiek Oświecenia”, t. 13: W dwusetną rocznicę śmierci A. Naruszewicza, Warszawa 1998, s. 69-83;
 29. Echa konfederacji barskiej w poezji politycznej czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego, „Napis” 1997, seria III, s. 83-99;
 30. Die Zyklen von Pamphleten in der politischen Gelegenheitsliteratur der polnischen Aufklärung (Cykle pamfletów w okolicznościowej literaturze politycznej polskiego Oświecenia), w: Internationale Slavistische Konferenz „Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen” Magdeburg, 18. – 20. März 1997. Thesenband, Magdeburg 1997, s. 47-58;
 31. Bóg w poezji Adama Naruszewicza, w: Motywy religijne w literaturze polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Lublin 1995, s. 93-116;
 32. Motyw „przodków poczciwych” w poezji Adama Naruszewicza, „Opuscula Polonica et Russica”, t. 2, pod red. E. Małek i J. Wawrzyńczyka, Toruń 1994, s. 30-44;
 33. „Muza Ukryta pod Znakiem Herbu Syrokomli” Kajetana Kościałkowskiego, „Prace Polonistyczne” 1989, seria XLV, s. 19-38;
 34. Poeta żywiołów (II). Żywioł ognia w poezji Naruszewicza, „Prace Polonistyczne” 1987, seria XLIII, s. 77-127;
 35. Poeta żywiołów. Kosmologiczne obrazy w poezji Naruszewicza (I), „Prace Polonistyczne”, 1986, seria XLII, s. 21-47;
 36. Reminiscencje antyczne na w poezji Kajetana Kościałkowskiego łamach „Muzy Ukrytej pod Znakiem Herbu Syrokomli”, „Prace Polonistyczne” 1985, seria XLI, s. 169-190;
 37. Ethos rycerski zagrożony. Rzeczywistość pokoju i wojny w poezji Naruszewicza, „Prace Polonistyczne” 1984, seria XL, s. 287-334;
 38. Z poezji prokrólewskiej czasów sejmu delegacyjnego. Sprawa „królobójców”, „Prace Polonistyczne” 1983, seria XXXIX, s. 33-53;
 39. Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. Wyniki kasaty w świetle tej poezji, „Prace Polonistyczne” 1982, seria XXXVIII, s. 5-32;
 40. Wierszowane pamflety polityczne na przywódców sejmu rozbiorowego (1773-1775), „Miscellanea z doby Oświecenia”, 6, Wrocław 1981, „Archiwum Literackie”, t. 25, s. 69-106;
 41. Pierwszy rozbiór w nieznanych wierszach politycznych z lat 1772-1775, „Prace Polonistyczne” 1980, seria XXXVI, s. 253-265;
 42. Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. W kręgu obiadów czwartkowych: Rzewuski, Naruszewicz, Trembecki o kasacie, „Prace Polonistyczne” 1979, seria XXXV, s. 53-79;
 43. Wokół Sołtyka. Trzy utwory polityczne z czasów konfederacji barskiej, Miscellanea z okresu Oświecenia, 5, Wrocław 1978, „Archiwum Literackie”, t. 22, s. 19-52;
 44. Poezja polityczna pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego. Historyczne tło i początki. Cz. I: Historiograficzne aspekty tej poezji, „Prace Polonistyczne” 1978, seria XXXIV, s. 21-80;
 45. Tomasz Ujazdowski, wydawca „Tandeciarza”, „Prace Polonistyczne”1975, seria XXXI, s. 175-203;
 46. O „Kulturze Łodzi”. Z problematyki społeczno-kulturalnej pisma, „Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, seria I, z. 104, s. 55-66 (wspólnie z R. Kanarkiem);
 47. Niewydane wiersze polityczne z czasów ostatniego bezkrólewia i Sejmu Czteroletniego, „Prace Polonistyczne” 1971, seria XXVII, s. 281-293 (pod nazwiskiem Kaniecka).

Recenzje opublikowane w czasopismach naukowych

 1. D. Kowalewska, Magia i astrologia w Oświeceniu, Toruń 2008, w: „Ruch Literacki” 2009, z. 4, s. 422-425;
 2. Voltaire, Eklezjasta treściwie. Cztery przekłady polskie z doby Oświecenia, oprac. J. Wójcicki, Kraków-Warszawa 2008, w: „Literaturoznawstwo” 2009, nr 1 (3) pod red. A. Morawca, s. 251-255;
 3. Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, oprac. K. Maksimowicz, Gdańsk 2008, w: „Wiek Oświecenia” 2009, t. 25: Wokół Księstwa Warszawskiego, s. 138-144;
 4. Literatura konfederacji barskiej, t. 3: Wiersze, t. 4: Silva rerum, pod red. J. Maciejewskiego oraz A. Bąbel, A. Grabowskiej-Kuniczuk i J. Wójcickiego, Warszawa 2008, w: „Wiek Oświecenia” 2009, t. 25: Wokół Księstwa Warszawskiego, s. 109-116;
 5. Literatura konfederacji barskiej, t. 1: Dramaty, t. 2: Dialogi, pod red. J. Maciejewskiego, Warszawa 2005, w: „Wiek Oświecenia” 2008, t. 24: Wojciech Bogusławski – w 250 rocznicę urodzin, s. 105-113;
 6. A. Norkowska, Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej (1764–1795), Kraków-Warszawa 2006, w: „Wiek Oświecenia” 2007, t. 23, s. 361-368;
 7. Pisarze polskiego Oświecenia, t. 1, pod. red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Warszawa 1992, w: „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 3, s. 209-219;
 8. „Monitor”. Wybór, oprac. i wstęp E. Aleksandrowska, Wrocław 1976, BN I 226, w: „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 3, s. 349-361.

Redakcja naukowa

Redakcja naukowa 15 pozycji, głównie edycji krytycznych oraz monografii (w tym 9 wspólnie z innymi badaczami – zob. Monografie źródłowe i Udział w edycjach krytycznych)

 1. Obraz elit w wierszach opublikowanych na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem, wstęp i oprac. tekstów M. Pawlata, Wydawnictwo Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2016, ss. 164;
 2. Tryptyk piastowski Juliana Ursyna Niemcewicza: „Kazimierz Wielki”, „Jadwiga, królowa polska”, „Piast”, opracowała i opatrzyła wstępem A. Mateusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria „Literaturoznawstwo. Edycje krytyczne”, Łódź 2015, ss. 511;
 3. M. Komornicka, Baśnie. Psalmodie, oprac. i opatrzyła wstępem K. Turkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 144;
 4. J.U. Niemcewicz, Piast. Tragedia opera, z autografu odczytała, opatrzyła komentarzem i wstępem A. Mateusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 98;
 5. Czartoryscy. Wiersze poświęcone rodowi Czartoryskich na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wstępem, wstęp i oprac. tekstów M. Pawlata, Wydawnictwo Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź 2011, ss. 204.

REALIZOWANE PROJEKTY NAUKOWE

W ramach Badań Własnych UŁ

Wieloletni kierownik projektów zespołowych, których efektem jest obecnie 9 tomów serii „Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ” (9. tom w druku, w trakcie korekty po składzie – zob. Wykaz publikacji, Udział w edycjach krytycznych, pozycja 10, wydanie w 2018 r.).

Udział w grantach ministerialnych w ramach krajowych postępowań konkursowych

 • „«Biblioteka Pisarzy Staropolskich», «Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia» – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej” (2012-2014); kierownik grantu: Tomasz Chachulski, dr hab. prof. nadzw. (Instytut Badań Literackich PAN oraz UKSW); Barbara Wolska, prof. dr hab., wykonawca dwóch edycji: A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 4 oraz t. 5; projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja nr 11H 12 0114 81;
 • Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2012-2017); kierownik grantu: Bożena Mazurek, dr hab. (Uniwersytet Śląski); Barbara Wolska, prof. dr hab. kierownik Zespołu: Czytanie Naruszewicza (2014-2015); wykonawca we wszystkich czterech Zespołach; projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł 1.1; decyzja nr 0091/NPRH2/H11/81/2012;
 • Problemy edycji poezji oświeceniowej (2010-2011); kierownik grantu: Bożena Mazurek, dr hab. (Uniwersytet Śląski); Barbara Wolska, prof. dr hab. (wraz z Bożeną Mazurek, dr hab. UŚ oraz z Tomaszem Chachulskim dr hab., prof. nadzw. IBL PAN i UKSW) wykonawca tematu: Imieninowe bukiety i wieńce poetów z drugiej połowy XVIII wieku; projekt badawczy w ramach Konkursu Rektora UŚ, współfinansowany przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie;
 • Antyk oświeconych (2009-2012); kierownik grantu: Tomasz Chachulski, dr hab. prof. nadzw. (Instytut Badań Literackich PAN oraz UKSW); Barbara Wolska, prof. dr hab., wykonawca tematu: Mity, literatura i historia starożytnej Grecji i Rzymu w twórczości poetyckiej Naruszewicza; projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N N103 156537.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

 • 2017 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczno-wychowawcze, I stopnia;
 • 2012 – Nagroda zespołowa J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, III stopnia za książkę: Bajki na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór, wstęp A. Petlak, oprac. tekstów A. Mateusiak, A. Petlak, B. Wolska, Łódź 2011;
 • 2010 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, I stopnia za książkę: A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 2, wyd. B. Wolska, Warszawa 2009;
 • 2010 – Medal Złoty „Za długoletnią służbę”;
 • 2009 – Nagroda zespołowa J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, III stopnia, za książkę: F.D. Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp M. Pawlata, oprac. tekstów M. Pawlata, A. Strożek, B. Wolska), Łódź 2009;
 • 2008 – Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 • 2006 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, I stopnia, za książkę A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. 1, wyd. B. Wolska, Warszawa 2005;
 • 2002 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, I stopnia, za książkę Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, oprac. B. Wolska, Warszawa 2001;
 • 1996 – Nagroda indywidualna J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, II stopnia, za dwie książki: W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji Adama Naruszewicza, Łódź 1995 oraz Mniej znane reakcje poetyckie na kasatę zakonu jezuitów, Łódź 1995;
 • 1993 – Medal „Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce”;
 • 1983 – Nagroda indywidualna Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, II stopnia, za książkę Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, Wrocław 1982.

vignette